Rut­te: ‘Wil­ders meet met twee ma­ten’

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - PVV-lei­der Geert Wil­ders “meet met twee ma­ten” door zijn on­be­grip voor de be­vei­li­ging van kan­di­daatKa­mer­lid Syl­va­na Si­mons. Dat vindt pre­mier Mark Rut­te, die Wil­ders gis­te­ren om die re­den een zie­le­piet noem­de. Si­mons, ac­tief voor de po­li­tie­ke be­we­ging DENK, wordt sinds dins­dag be­vei­ligd om­dat ze ern­sti­ge be­drei­gin­gen heeft ont­van­gen. Wil­ders twit­ter­de dins­dag­avond dat “het al­ler­bes­te is dat me­vrouw Si­mons te­gen zich­zelf in be­scher­ming wordt ge­no­men en DENK wordt op­ge­he­ven.” Rut­te vindt het “on­be­grij­pe­lijk dat ie­mand die zelf be­vei­ligd wordt en zegt te strij­den voor het vrije woord ver­vol­gens een an­de­re par­tij op­roept om zich­zelf maar op te hef­fen.” “Dan ben je geen strij­der voor het vrije woord.” De mi­nis­ter-pre­si­dent heeft geen spijt van zijn har­de woor­den over de uit­spra­ken van Wil­ders over diens stre­ven naar min­der Ma­rok­ka­nen, waar­over de PVV-lei­der een von­nis af­wacht. Rut­te staat naar ei­gen zeg­gen nog al­tijd ach­ter die uit­la­tin­gen. De pre­mier wil niet zeg­gen of hij vreest voor maat­schap­pe­lij­ke on­rust als de rech­ter Wil­ders schul­dig be­vindt. “Dan dreig ik me toch met de recht­spraak te be­moei­en”, zei hij. De rech­ter­lij­ke macht is nu een­maal on­af­han­ke­lijk, be­klem­toon­de Rut­te, zo­wel in het over­gaan tot ver­vol­ging als in het wij­zen van het von­nis. Hij pa­reer­de daar­mee een be­lang­rijk ver­wijt van Wil­ders. Die be­ticht de po­li­tiek er­van dat zij een kli­maat heeft ge­scha­pen waar­in het Open­baar Mi­nis­te­rie niet an­ders kon dan hem ver­vol­gen.

(De Te­le­graaf/foto: word­press.

com)

De mi­nis­ter-pre­si­dent heeft geen spijt van zijn har­de woor­den over de uit­spra­ken van Geert Wil­ders over diens stre­ven naar min­der Ma­rok­ka­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.