Am­ster­dam sluit weer cof­fee­shops bij scho­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Acht Am­ster­dam­se cof­fee­shops moe­ten per 1 ja­nu­a­ri hun deu­ren slui­ten. Het zijn wiet­za­ken die bin­nen 250 me­ter van een school voor voort­ge­zet- of mid­del­baar be­roeps­on­der­wijs lig­gen.

De cof­fee­shops moesten aan­van­ke­lijk al be­gin dit jaar stop­pen met de ver­koop van soft­drugs, maar bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan had ze tot twee keer toe uit­stel ge­ge­ven in af­wach­ting van een uit­spraak van de Ho­ge Raad. Dat von­nis, over de in­voe­ring van de lan­de­lij­ke in­voe­ring van de wiet­pas, is er sinds kort. Te­gen­stan­ders van de­ze pas heb­ben de zaak ver­lo­ren. Ook Am­ster­dam ver­zet­te zich al eer­der en mocht na be­raad met het mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie an­de­re maat­re­ge­len in­voe­ren, zo­als een blow­ver­bod op school­plei­nen en het slui­ten van cof­fee­shops die dicht­bij een on­der­wijs­in­stel­ling la­gen. Op die ma­nier blij­ven de cof­fee­shops toe­gan­ke­lijk voor toe­ris­ten.

Zes cof­fee­shops in de bin­nen­stad die on­der de­zelf­de re­gel­ge­ving ei­gen­lijk ook de deu­ren had­den moe­ten slui­ten, mo­gen waar­schijn­lijk open blij­ven. Door het na­de­ren­de ver­trek van een school uit het cen­trum ver­dwijnt de nood­zaak voor de slui­ting van de­ze wietwin­kels. De pand­ei­ge­naar moet nog wel be­lo­ven dat er geen nieu­we school voor in de plaats komt. Vol­gens een woord­voer­der van de bur­ge­mees­ter zou de in­voe­ring van de wiet­pas voor Am­ster­dam ver­strek­ken­de ge­vol­gen heb­ben. “Het we­ren van toe­ris­ten uit cof­fee­shops leidt tot een gro­te toe­na­me van de straat­han­del, en de over­last die daar­mee ge­paard gaat.” Den Haag, Utrecht en Rotterdam gin­gen de hoofd­stad al voor met de in­voe­ring van het zo­ge­noem­de af­stands­cri­te­ri­um voor de cof­fee­shops. (De Te­le­graaf/foto: ama­zonaws.com)

Het zijn wiet­za­ken die bin­nen 250 me­ter van een school voor voort­ge­zet- of mid­del­baar be­roeps­on­der­wijs lig­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.