Be­perk nacht­vluch­ten op vlieg­veld Rotterdam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROTTERDAM Om­wo­nen­den van de lucht­ha­ven Rotterdam The Ha­gue Air­port ei­sen dat de be­per­king van het aan­tal nacht­vluch­ten tot 849 streng wordt ge­hand­haafd. Dat maxi­mum van tot twee á drie vluch­ten per nacht wordt vol­gens de ver­e­ni­ging Be­wo­ners te­gen Vlieg­tuig­over­last Rotterdam Air­port (BTV) ten on­rech­te niet ge­con­tro­leerd. Even­min wor­den daar­voor boe­tes op­ge­legd.

De ver­e­ni­ging heeft gis­te­ren bij de recht­bank Rotterdam be­roep aan­ge­te­kend te­gen een be­sluit die norm niet te hand­ha­ven. De In­spec­tie Leef­om­ge­ving en Trans­port (ILT) stelt vol­gens de om­wo­nen­den dat de norm voor het aan­tal nach­te­lij­ke vlieg­be­we­gin­gen niet in de wet is vast­ge­legd.

BTV-voorzitter Hu­bert van Bree­men vindt dat de om­wo­nen­den aan het lijn­tje wor­den ge­hou­den. Het aan­tal nacht­vluch­ten ligt in­mid­dels “ver bo­ven de dui­zend”. In brie­ven van de over­heid, zo­als van toen­ma­lig mi­nis­ter Ca­miel Eur­lings (Ver­keer en Wa­ter­staat) uit 2009 en van ILT zelf, wordt vol­gens hem een pla­fond van 849 nacht­vluch­ten ge­noemd. De hui­di­ge over­schrij­ding wordt me­de ver­oor­zaakt door de trau­ma­he­li­kop­ter, die op de voor­ma­li­ge lucht­ha­ven Zes­tien­ho­ven is ge­sta­ti­o­neerd. De om­wo­nen­den noe­men de be­scher­ming te­gen de hin­der be­lang­rijk. Zij ver­wij­zen naar het rap­port van de Ge­zond­heids­raad uit 2014, waar­in de in­vloed van nach­te­lijk ge­luid op de slaap­kwa­li­teit be­we­zen wordt ge­acht. De ILT stel­de eer­der dat Rotterdam The Ha­gue Air­port tus­sen 1 no­vem­ber 2014 en 31 ok­to­ber 2015 bin­nen de nor­men voor ge­luids­be­las­ting is ge­ble­ven. In die pe­ri­o­de zijn 975 nacht­vluch­ten uit­ge­voerd. Er wer­den twee over­tre­din­gen van het nacht­re­gime (23.00-07.00 uur) ge­con­sta­teerd, waar­van er één viel toe te schrij­ven aan uit­zon­der­lij­ke weers­om­stan­dig­he­den.

(De Te­le­graaf/foto: tcdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.