Abel wil ne­der­laag goed ma­ken

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bo­to­p­asie ver­loor de vo­ri­ge wed­strijd in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond van Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) met 2-1 in ei­gen huis. Mor­gen krijgt Bo­to­p­a­si be­zoek van Ro­bin­hood, in het NGVB­sta­di­on. Trai­ner Rod­ney Abel van het thuis­spe­lend team wil de ne­der­laag van de vo­ri­ge speel­ron­de goed ma­ken. De trai­ner zegt dat in de vo­ri­ge wed­strijd zijn team goed speel­de, maar de kan­sen wer­den niet be­nut. WBC was be­ter in de af­ron­ding en won zo­doen­de de wed­strijd. Abel zegt dat hij de spe­lers op de fou­ten heeft ge­we­zen en hij meent dat het team al klaar is voor Ro­bin­hood. Abel zal wel vijf spe­lers mis­sen bij de­ze wed­strijd, om­dat de­ze spe­lers niet zijn ver­sche­nen op de trai­nings­ses­sies. Hij wil de na­men van de spe­lers niet prijs­ge­ven. De oe­fen­mees­ter is van me­ning dat de an­de­re spe­lers wel fit zijn en daar­door in staat zijn om een goe­de beurt te ma­ken en de­ze wed­strijd te win­nen. Abel zegt ver­der dat het thuis­voor­deel door­slag­ge­vend kan zijn in dit du­el, maar hij geeft ook aan dat dit niet al­tijd zo hoeft te zijn. Hij zegt dat Ro­bin­hood over een heel goe­de en jon­ge se­lec­tie be­schikt en hij ver­wacht mor­gen een moei­lij­ke wed­strijd.

Johan Vors­wijk, trai­ner van Ro­bin­hood, ver­wacht ook een moei­lijk wed­strijd. Hij zegt dat Bo­to­p­asie fy­siek heel sterk is en in het NGVB-sta­di­on is Bo­to­p­asie heel moei­lijk te ver­slaan. Vors­wijk geeft aan dat hij mor­gen Mit­chell Kisoor zal mis­sen bij dit du­el van­we­ge een bles­su­re, maar ver­der zul­len al­le spe­lers in­zet­baar zijn.

Ro­bin­hood speel­de de eer­ste wed­strijd 2-2 ge­lijk te­gen WBC. Het team won vo­rig week­ein­de met 4-1 van Voor­waarts. Bo­to­p­a­si won zijn eer­ste wed­strijd van de com­pe­ti­tie van Voor­waarts met 2-0 en ver­loor vo­rig week­ein­de met 2-1 van WBC. De hui­di­ge se­mikam­pi­oen Trans­vaal krijgt van­daag Notch op be­zoek in het An­dré Kamp­er­veen­sta­di­on.

As­sis­tent-trai­ner Ra­bind­re Achai­ber­sing (l) van Styx-KG laat dui­de­lijk mer­ken dat hij niet eens is met de be­slis­sing van de scheids­rech­ter. (Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.