Scheids­rech­te­lij­ke blun­ders over­scha­du­wen ti­ta­nen­wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Blun­ders van scheids­rech­ters heb­ben de tweede wed­strijd tus­sen de twee aarts­ri­va­len Men­gao en Styx-KG bij­na la­ten es­ca­le­ren. Men­gao won de tweede wed­strijd na het trap­pen van pe­nal­ty’s met 9-8 en het team trok zo de se­rie­stand ge­lijk 1-1. De der­de wed­strijd wordt mor­gen ge­speeld.

De eer­ste gro­te blun­der door de scheids­rech­ters werd in de twaalf­de mi­nuut ge­maakt. Scheids­rech­ter An­dy Pierau pas­te de voor­deel­re­gel toe, toen een over­tre­ding werd be­gaan op Ste­fa­no Rijs­sel van Styx-KG. Ech­ter ver­loor Rijs­sel de bal di­rect en hier­door kon de spe­ler van Sty­xKG geen voor­deel ha­len uit de voor­deel­re­gel. De scheids­rech­ter floot niet en Van­ge­li­no Sastro­med­jo ver­o­ver­de de bal en schoot die in het doel. Dit wek­te woe­de bij de tech­ni­sche staf en de spe­ler van Styx-KG.

Met nog 2.35 mi­nu­ten te gaan, kreeg Le­an­dro da Sil­va van Styx-KG de ro­de kaart en het team moest twee mi­nu­ten spe­len met een man min­der. As­sis­tent-trai­ner Ra­bind­re Achai­ber­sing vroeg aan de ta­fe­lof­fi­ci­al ruim een mi­nuut la­ter wan­neer hij mocht aan­vul­len. De ta­fe­lof­fi­ci­al wenk­te en Rijs­sel kwam het veld bin­nen. Di­rect maak­te Alan Lu­cas het tweede doel­punt van Sty­xKG.

Dit ver­oor­zaak­te een gro­te woe­de bij de spe­lers en tech­ni­sche staf van Men­gao. Men kon het niet ge­lo­ven dat een spe­ler voor­dat de twee mi­nu­ten ver­stre­ken wa­ren, het veld bin­nen was ge­ko­men. Er ont­stond een ge­haal en ge­trek. De scheids­rech­ters na­men na een kort over­leg de be­slis­sing om het doel­punt van Lu­cas af te keu­ren. Dit viel ech­ter niet in de goe­de aar­de bij Sty­xKG. Achai­ber­sing haal­de aan dat de ta­fe­lof­fi­ci­al de toe­stem­ming heeft ge­ge­ven, dus hoe kan het de fout van Styx-KG zijn. Daar­naast was Rijs­sel niet be­trok­ken bij het doel­punt van Lu­cas. Styx-KG dreig­de het veld te ver­la­ten en Achai­ber­sing gaf zelf aan om de be­ker aan Men­gao te ge­ven. Na af­stem­ming is het doel­punt toch af­ge­keurd. De doel­pun­ten van Styx-KG werd ge­maakt door Da­vy da Sil­va (3x), Rijs­sel (2x) en Lu­cas. Sastro­med­jo (3x), Gre­go­ry Righ­ters (2x) en Gio­van­ni Waal maak­ten de doel­pun­ten bij Men­gao. Bij de straf­schop­pen­se­rie stop­te Ron­nie Aloe­man de in­zet van Da­vy da Sil­va.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.