Bar­cel­o­na leunt niet al­leen op Mes­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na gaat zon­dag op be­zoek bij Re­al So­cie­dad en voor de Ca­ta­la­nen is dat tra­di­ti­o­neel een lastig du­el. Kij­kend naar al­leen de Pri­me­ra Di­vi­sión werd er in 2007 voor het laatst ge­won­nen bij de Bas­ken. Li­o­nel Mes­si ver­wacht lo­gi­scher­wijs een moei­lijk du­el. “Op een één of an­de­re ma­nier heb­ben we het daar al­tijd lastig. So­cie­dad cre­ëert een om­ge­ving voor ons waar­in wij het moei­lijk heb­ben”, ver­tel­de de Ar­gen­tijn tij­dens een pro­mo­tie­dag van Adi­das. Mes­si scoor­de dit sei­zoen in al­le com­pe­ti­ties bij el­kaar al­weer acht­tien doel­pun­ten, maar Bar­cel­o­na is vol­gens hem niet van zijn aan­we­zig­heid af­han­ke­lijk.

“Nee, ze­ker niet. We heb­ben een ge­wel­di­ge ploeg en een ge­wel­di­ge ploeg leunt niet op een spe­ler.” Over zijn toe­komst en de spe­cu­la­ties daar­over, wil­de Mes­si niet pra­ten. Ook vra­gen over het al dan niet ver­len­gen van zijn con­tract ont­week hij. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.