Rap­per Ty­ga be­taalt schuld bij ju­we­lier af

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Rap­per Ty­ga zou een open­staan­de schuld bij een ju­we­lier in één keer af­be­taald heb­ben. De vriend van Ky­lie Jen­ner was de ju­we­lier 200.000 dol­lar ver­schul­digd en heeft dat be­drag in een keer be­taald. Vol­gens TMZ zijn de ju­we­lier en de rap­per tot dat be­drag ge­ko­men in over­leg met een rech­ter. In sep­tem­ber werd nog be­kend dat zijn vrien­din Jen­ner mo­ge­lijk ver­hoord moest wor­den in de zaak, om­dat de twee par­tij­en niet tot een com­pro­mis kon­den ko­men. De en­ter­tain­ment­si­te meldt dat de rap­per mo­ge­lijk daar­om ge­ko­zen heeft om het be­drag toch te be­ta­len. Jen­ner zou wel­licht ook in­za­ge moe­ten ge­ven in haar fi­nan­ci­ën, iets wat zij vol­gens TMZ lie­ver niet zou doen. Don­der­dag ont­ving de rap­per nog een dag­vaar­ding, wat mo­ge­lijk zou kun­nen wij­zen op een nieu­we schuld. De en­ter­tain­ment­si­te heeft daar ech­ter geen de­tails over. (NU.nl/foto: back­poc­ket­mag.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.