Eer­ste Ame­ri­kaan­se ge­vechts­do­de ge­val­len in Sy­rië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Voor het eerst heeft de oorlog in Sy­rië het le­ven ge­kost aan een Ame­ri­kaan­se mi­li­tair. De man kwam don­der­dag om het le­ven door een ge­ïm­pro­vi­seerd ex­plo­sief in het noor­den van het land, schrijft The New York Ti­mes. Dat ge­beur­de bij de stad Ayn Is­sa, zo’n 50 ki­lo­me­ter van IS-bol­werk Raq­qa. In Noord-Sy­rië re­kru­te­ren, trai­nen en ad­vi­se­ren ruim 300 Ame­ri­kaan­se Spe­ci­al For­ces een groep Koer­di­sche en Sy­ri­sche re­bel­len om Raq­qa in te ne­men. Ame­ri­kaan­se ge­vechts­vlieg­tui­gen bom­bar­de­ren daar­naast doel­wit­ten in Sy­rië en Irak om het of­fen­sief te­gen Is­la­mi­ti­sche Staat te be­vor­de­ren. Ze­ker 119 Sy­ri­sche en Iraak­se bur­gers zijn sinds 2014 ge­dood door Ame­ri­kaans han­de­len, zei­den ver­te­gen­woor­di­gers van de re­ge­ring eer­der de­ze maand te­gen The New York Ti­mes. “Ik ben diep be­droefd door het nieuws op de­ze Thanks­gi­ving, dat een van on­ze dap­pe­re mi­li­tai­ren is ge­dood in Sy­rië ter­wijl hij ons be­scherm­de te­gen het kwaad van Is­la­mi­ti­sche Staat”, ver­klaar­de de Ame­ri­kaan­se de­fen­sie­mi­nis­ter Ash­t­on Car­ter. In Irak, waar Is­la­mi­ti­sche Staat ook ge­bie­den heeft ver­o­verd, stierf vo­ri­ge maand nog een Ame­ri­kaan­se ma­ri­ne­of­fi­cier bij de Iraak­se stad Mo­sul, door een berm­bom. De mi­li­tair, wiens iden­ti­teit nog on­be­kend is, is niet de eer­ste Ame­ri­kaan die in Sy­rië is ge­sneu­veld. Drie land­ge­no­ten die zich aan­slo­ten bij de Koer­di­sche re­bel­len­groep YPG kwa­men in ju­li om het le­ven in vuur­ge­vech­ten met Is­la­mi­ti­sche Staat, schrijft de Brit­se krant The In­de­pen­dent. In 2014 wer­den de ont­voer­de Ame­ri­kaan­se jour­na­lis­ten Ja­mes Fo­ley en Ste­ven Sot­loff ont­hoofd door de ter­reur­groep.

De Turk­se re­ge­ring stel­de don­der­dag dat zij voor het eerst sol­da­ten ver­loor door Sy­ri­sche re­ge­rings­troe­pen. In ge­vech­ten met Is­la­mi­ti­sche Staat ver­loor het land al wel sol­da­ten. Drie Turk­se mi­li­tai­ren wer­den ge­dood door Sy­ri­sche ge­vechts­vlieg­tui­gen - van wel­ke fac­tie is on­ze­ker. Zij ruk­ten op naar de stad Al Bab vlak­bij de Turk­sSy­ri­sche grens, die in han­den van Is­la­mi­ti­sche Staat is. Vol­gens The New York Ti­mes zijn Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­ren niet be­trok­ken bij het of­fen­sief rond­om Al Bab. Rus­land ver­loor al in een vroe­ger sta­di­um mi­li­tai­ren in Sy­rië, sinds pre­si­dent Poe­tin in sep­tem­ber 2015 be­sloot zich in de voort­sle­pen­de bur­ger­oor­log te men­gen. Af­ge­lo­pen ju­ni be­ves­tig­de het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van De­fen­sie dat min­stens twaalf Rus­sen zijn om­ge­ko­men tij­dens aan­val­len met bom­men­wer­pers, al­dus de Ame­ri­kaan­se nieuws­si­te The Dai­ly Be­ast.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.