Ja­pan mis­noegd over Rus­si­sche ra­ket­ten op Koe­ri­len

Times of Suriname - - BUITENLAND -

JA­PAN - Rus­land ver­ste­vigt zijn claim op de be­twis­te Koe­ri­len door er ra­ket­sys­te­men te in­stal­le­ren. Dat is zeer tot de on­vre­de van Ja­pan, dat de door Rus­land be­stuur­de ei­land­jes op­eist.

De Ja­pan­se pre­mier Shin­zo Abe drukt zijn on­ge­noe­gen uit over de sta­ti­o­ne­ring van de ra­ket­sys­te­men. Met het oog op het be­zoek van de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin aan Ja­pan op 15 de­cem­ber noemt hij dat “be­treu­rens­waar­dig” en “on­ver­zoen­baar” met de hou­ding van Ja­pan. Rus­si­sche me­dia had­den be­richt dat het le­ger af­weer­ra­ket­ten had ge­plaatst om de kust te be­scher­men. Het gaat om ra­ket­ten van het ty­pe Bas­ti­on op het ei­land Itoe­roep en van het ty­pe Bal op Koen­as­jir. De sys­te­men moe­ten de vei­lig­heid van Rus­land ver­be­te­ren en het stand­punt van Mos­kou on­der­schrij­ven dat de ei­lan­den tot Rus­land be­ho­ren, al­dus het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken. Rus­land en Ja­pan heb­ben sinds het einde van de Tweede We­reld­oor­log een ter­ri­to­ri­aal ge­schil over vier ei­land­jes die op 18 au­gus­tus 1945 wer­den ge­an­nexeerd door de Sov­jet-Unie. De Koe­ri­len, een ei­lan­den­groep van vul­ka­ni­sche oor­sprong, ver­bin­den het Rus­si­sche schier­ei­land Kamts­jat­ka met het Noor­dJa­pan­se ei­land Hok­ka­i­do. Ja­pan claimt de door Rus­land be­stuur­de ei­lan­den. Het ge­schil blok­keert sinds 1945 een vre­des­ver­drag, hoe­wel de lan­den in 1956 wel di­plo­ma­tie­ke be­trek­kin­gen heb­ben aan­ge­knoopt.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.