Is­ra­ë­li­sche pre­mier Ne­ta­nya­hu noemt bran­den ter­ro­ris­me

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ISRAEL - Is­ra­ël wordt de af­ge­lo­pen da­gen ge­teis­terd door bran­den. De Is­ra­ë­li­sche pre­mier Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu sprak gis­te­ren van ter­ro­ris­me. Ook gaat hij er­van uit dat de bran­den zijn aan­ge­sto­ken. De Is­ra­ë­li­sche po­li­tie heeft der­tien men­sen aan­ge­hou­den in ver­band met de bran­den. Dat zei de mi­nis­ter van Open­ba­re Vei­lig­heid Gi­lad Er­dan. “Er zal een prijs wor­den be­taald voor de­ze brand­stich­ting­ter­reur”, waar­schuw­de Ne­ta­nya­hu.

Ook po­li­tie­chef Ro­ni Al­scheich gaat er­van uit dat de bran­den zijn aan­ge­sto­ken. “We gaan er­van uit dat de ge­val­len van brand­stich­ting in­ge­ge­ven zijn door na­ti­o­na­lis­ti­sche mo­tie­ven”, zei hij don­der­dag. Is­ra­ë­li­sche me­dia spre­ken van een ‘vuur­in­tif­a­da’ van Pa­les­tij­nen. Of de ar­res­tan­ten in­der­daad Pa­les­tij­nen zijn is niet dui­de­lijk, maar Er­dan zin­speel­de daar wel op. Hij sprak van “min­der­he­den”, wat over het al­ge­meen een ver­wij­zing is naar Ara­bi­sche Is­ra­ë­li­ërs of Pa­les­tij­nen. De po­li­tie wil­de hier ver­der ech­ter niets over zeg­gen. De bran­den woed­den in ver­schei­de­ne de­len van het land, waar­on­der in de om­ge­ving van Na­za­reth en Je­ru­za­lem. De groot­ste brand woed­de bij de ha­ven­stad Hai­fa. Daar moesten tien­dui­zen­den men­sen wor­den ge­ë­va­cu­eerd. Hai­fa telt on­ge­veer 270.000 in­wo­ners en is de der­de groot­ste stad van Is­ra­ël. Is­ra­ël heeft al hulp toe­ge­zegd ge­kre­gen van Rus­land, Ita­lië, Kro­a­tië, Grie­ken­land, Tur­kije en Cy­prus. Het gaat voor­na­me­lijk om het be­schik­baar stel­len van blus­vlieg­tui­gen en an­der ma­te­ri­eel. Ten min­ste 56 men­sen raak­ten tot nu toe ge­wond door de brand.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.