Ja­gu­ar cre­ëert tien­dui­zend ba­nen in Ver­e­nigd Ko­nink­rijk

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - Au­to­merk Ja­gu­ar Land Rover is van plan om tien­dui­zend ba­nen te cre­ë­ren in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Het con­cern wil on­der an­de­re de fa­bri­ca­ge van elek­tri­sche au­to’s in En­ge­land doen. De au­to­ma­ker, in han­den van het In­di­a­se Ta­ta Mo­tors, wil de pro­duc­tie ver­dub­be­len van een half mil­joen au­to’s per jaar naar een mil­joen au­to’s per jaar, meldt de Fi­nan­ci­al Ti­mes. “Als we de pro­duc­tie kun­nen ver­dub­be­len, kun­nen we ook het per­so­neels­be­stand ver­dub­be­len”, ver­tel­de top­man Ralf Speth tij­dens een bij­een­komst.

De plan­nen van Ja­gu­ar lij­ken er op­nieuw op te wij­zen dat in ie­der ge­val som­mi­ge on­der­ne­min­gen zich wei­nig aan­trek­ken van een ver­trek van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk uit de Eu­ro­pe­se Unie.

Eer­der maak­te Nis­san be­kend twee nieu­we mo­del­len te gaan fa­bri­ce­ren bij de lo­ca­tie in Sun­der­land, hoe­wel de Brit­se over­heid naar ver­luidt het Ja­pan­se be­drijf be­scher­ming heeft be­loofd te­gen de ge­vol­gen van een Brexit. (NU.nl/foto: tcdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.