Res­tau­rant dat en­kel chips ser­veert ge­o­pend in Lon­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Chips zijn een vrij ge­brui­ke­lij­ke snack tij­dens een avond­je op de so­fa met een film of tij­dens een feest­je, maar je zou ze wel­licht niet di­rect ver­wach­ten als hoofd­ge­recht in een res­tau­rant. De op­rich­ters van Hip­chips in Lon­den den­ken daar ech­ter an­ders over, schrijft The Te­le­graph.

Het res­tau­rant is de­ze week ge­o­pend en biedt een se­lec­tie aan chips, waar­on­der High­land Bur­gun­dy, Red Em­ma­lie, Sa­lad Blue en Shet­land Black. “Ie­der­een houdt van chips, maar wat je in de win­kels krijgt zijn vrij ge­wo­ne va­ri­an­ten. Wij ge­brui­ken de bes­te in­gre­di­ën­ten om een pro­duct van ho­ge kwa­li­teit te ma­ken”, ver­telt Scott Da­vies, chef bij Hip­chips. “We wil­den men­sen iets an­ders ge­ven. Ik denk niet dat ie­mand an­ders iets als dit doet in En­ge­land, of zelfs in de ge­he­le we­reld”.

De chips eet je niet puur, er zijn na­me­lijk zes ver­schil­len­de dips aan­we­zig. Ze heb­ben har­ti­ge sma­ken als kat­su cur­ry, bie­ten en mar­ma­la­de, maar ook voor de zoe­te­kauw zit er iets bij. Zij kun­nen kie­zen uit ze­ven ‘pud­ding dips’, waar­on­der pin­da­kaas en jam, crè­me brûlée, cho­co­la­de­mous­se en ka­ra­mel. Goed­koop zijn de chips ove­ri­gens niet. Voor een klein doos­je met 2 soor­ten dips be­taal je on­ge­veer 5 eu­ro. Een me­di­um doos met 3 dips kost bij­na 8 eu­ro en de groot­ste va­ri­ant met 6 dips kost om­ge­re­kend on­ge­veer 13,59 eu­ro.

(AD.NL/foto: www.hot-din­ners.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.