Over­heids­ver­ze­ker­den per 1 de­cem­ber naar SZF

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De ba­sis­zorg­ver­ze­ker­den die via de Staat Su­ri­na­me wa­ren ver­ze­kerd bij de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij Self Re­li­an­ce en As­su­ria, wor­den per in­gaan­de 1 de­cem­ber over­ge­he­veld naar het Staats­zie­ken­fonds (SZF). Dit meldt het SZF in een pers­be­richt. Het over­he­ve­len naar SZF houdt in dat de ver­ze­ker­den ten las­te van de­ze ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij ge­bruik kun­nen ma­ken van me­di­sche voor­zie­nin­gen. De ver­ze­ker­den moe­ten wel in het be­zit zijn van een gel­di­ge SZF­kaart om ge­bruik te kun­nen ma­ken van de me­di­sche ver­ze­ke­ring. De­ge­nen die nog geen gel­di­ge kaart heb­ben, moe­ten zich bij hun huis­arts aan­mel­den, zo­dat zij hun SZF-kaart kun­nen krij­gen. Zon­der een SZF-ver­wij­zing van de huis­arts zul­len de men­sen ook niet kun­nen de­cla­re­ren voor dien­sten waar­van zij ge­bruik zul­len ma­ken. Pas als de men­sen in het be­zit zijn van een gel­dig be­wijs, zul­len zij ook ge­bruik kun­nen ma­ken van de me­di­sche dien­sten die wor­den aan­ge­bo­den via SZF. Aan de art­sen wordt ge­vraagd om men­sen die zich met een an­der ver­ze­ke­rings­be­wijs dan dat van het SZF aan­mel­den, te ver­wij­zen naar de maat­schap­pij om hun kaart in or­de te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.