Mi­ran­da wil eind aan ver­stop­te af­voer­put­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bouw­be­drij­ven en of per­so­nen die bij de bouw zand op de berm of in som­mi­ge ge­val­len ge­deel­te­lijk op straat la­ten dum­pen, zul­len hier­op aan­ge­schre­ven wor­den. Ge­ble­ken is dat in het noor­den van Paramaribo veel bouw­ac­ti­vi­tei­ten plaats­vin­den en dat bij re­gen het zand in de af­voer­put­ten te­recht­komt. Hier­door wordt de af­voer be­moei­lijkt. In op­dracht van dis­tricts­com­mis­sa­ris Jer­ry Mi­ran­da zul­len de be­stuurs­amb­te­na­ren de res­sor­ten in trek­ken om de ge­val­len te iden­ti­fi­ce­ren en te rap­por­te­ren. De ver­ant­woor­de­lij­ken zul­len er­voor moe­ten zor­gen dat de ver­stop­te put­ten schoon­ge­maakt wor­den. Vol­gens dis­tricts­se­cre­ta­ris Mai­kel Wor­mer komt het vaak voor dat stra­ten ge­deel­te­lijk on­der­lo­pen wan­neer het re­gent als ge­volg van scherp­zand, op­vul­zand en pet­fles­sen die in de put­ten te­recht­ko­men. De Be­stuurs­dienst zal van­af de­ze week in ver­schil­len­de res­sor­ten in Pa­ra­ma­ri­boNoord con­tro­le uit­voe­ren en er­op toe­zien dat de put­ten wor­den schoon­ge­maakt. Het com­mis­sa­ri­aat zal ver­der in sa­men­wer­king met het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken be­zig zijn met het op­scho­nen van de kol­ken om te voor­ko­men dat ge­bie­den in de re­gen­tijd te kam­pen heb­ben met wa­ter­over­last.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.