Bur­gers krij­gen in­for­ma­tie over dia­ly­se­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND - Door Asha Cha­tu­ri

SA­RAM­AC­CA - Des­kun­di­gen uit Ne­der­land heb­ben don­der­dag­avond een le­zing ver­zorgd aan pa­ti­ën­ten die wor­den ge­di­a­ly­seerd, hun fa­mi­lie­le­den en ge­ïn­te­res­seer­den. De le­zing is ge­or­ga­ni­seerd door de lei­ding van het Nier­di­a­ly­se­cen­trum Sa­ram­ac­ca.

Di­rec­teur Glenn Po­de geeft aan dat de be­lang­stel­ling van de aan­we­zi­gen groot was. Zij heb­ben van de drie des­kun­di­gen uit Ne­der­land het tech­ni­sche ver­haal van dia­ly­se­ren ge­hoord. Er is ook ver­teld over de func­ties van de ma­chi­nes in het cen­trum. Daar­na zijn zij ook in­ge­gaan op de thuis­zorg van de pa­ti­ën­ten. Po­de geeft aan dat de aan­we­zi­gen heel erg en­thou­si­ast wa­ren en heel veel vra­gen heb­ben ge­steld. Zij moch­ten ook kij­ken hoe de ma­chi­nes func­ti­o­ne­ren. Het Nier­di­a­ly­se­cen­trum Sa­ram­ac­ca is na goed on­der­zoek naar be­hoef­te ge­bouwd. Voor de pa­ti­ën­ten is het een op­luch­ting dat zij in hun ei­gen woon­om­ge­ving wor­den ge­di­a­ly­seerd. Het nier­di­a­ly­se­cen­trum heeft een be­stand van 60 pa­ti­ën­ten. Al­le af­de­lin­gen zijn vol­le­dig be­mand met per­so­neel en er is voor­lo­pig vol­doen­de ma­te­ri­aal om te wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.