A6 bij Al­me­re eni­ge tijd dicht door bot­sing met au­to Rijks­wa­ter­staat

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AL­ME­RE - Door een on­ge­luk met een au­to van Rijks­wa­ter­staat is de A6 rich­ting Amsterdam bij Al­me­reStad za­ter­dag­avond eni­ge tijd af­ge­slo­ten ge­weest.

Een au­to­mo­bi­list zag de au­to van een we­gin­spec­teur over het hoofd, die daar voor een eer­der on­ge­luk ter plaat­se was. De au­to botste te­gen de ge­le pick-up, waar­door veel scha­de ont­stond. Nie­mand raak­te vol­gens de Ver­keers­In­for­ma­tieDienst (VID) ge­wond. Ver­keer kon om­rij­den via de A27 en A1. Eer­der op de avond was de A2 bij Maas­tricht uren­lang dicht door een fron­ta­le bot­sing tus­sen twee per­so­nen­au­to’s. Vijf per­so­nen raak­ten ge­wond door de klap, van wie twee ern­stig. Om de men­sen me­di­sche hulp te kun­nen ver­le­nen, zet­te de po­li­tie de weg af. Het on­ge­luk had plaats rond 19.45 uur. Een au­to uit de rich­ting Luik klap­te fron­taal op een au­to die uit noor­de­lij­ke rich­ting kwam rij­den. Ver­moe­de­lijk is een van de voer­tui­gen per on­ge­luk op de ver­keer­de weg­helft te­recht ge­ko­men.

Po­li­tie­on­der­zoek moet dui­de­lijk­heid ge­ven over de exac­te oor­zaak. Er vin­den ter plaat­se weg­werk­zaam­he­den plaats om de nieu­we tun­nel in het A2-tra­ject te pas­sen. Er werd een om­lei­ding in­ge­steld. De snel­weg was rond 23.30 uur weer he­le­maal open voor het ver­keer. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.