De­mon­stra­tie te­gen Zwar­te Piet bij Sin­ter­klaas­feest Ahoy

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

ROTTERDAM - Slechts 40 men­sen kwa­men op­da­gen bij de Kick Out Zwar­te Piet bij het gro­te Sin­ter­klaas­feest in Ahoy Rotterdam. De po­li­tie is met ME-bus­jes in de om­ge­ving van de eve­ne­men­ten­lo­ca­tie aan­we­zig waar het Club van Sin­ter­klaas­feest werd ge­hou­den.

De de­mon­stran­ten zelf lie­ten via een pers­be­richt we­ten dat zij met toe­spra­ken en li­ve­mu­ziek een ‘krach­ti­ge ma­ni­fes­ta­tie’ zou­den gaan hou­den te­gen de tra­di­ti­o­ne­le Zwar­te Pie­ten bij de fes­ti­vi­teit. “Wij gaan in ge­meen­schap­pe­lijk­heid on­ze me­ning over ra­cis­me ui­ten op een vreed­za­me ma­nier”, al­dus de or­ga­ni­sa­tie. De Rot­ter­dam­se bur­ge­mees­ter Ah­med Abou­ta­leb heeft eer­der de­ze week de ac­tie­groep re­stric­ties op­ge­legd voor hun de­mon­stra­tie. Zo moch­ten ze geen con­tact heb­ben met ou­ders en kin­de­ren en was er een spe­ci­aal de­mon­stra­tie­vak in­ge­richt. Met de­ze maat­re­ge­len wil­de de bur­ge­mees­ter voor­ko­men dat ou­ders en kin­de­ren op weg naar het feest wer­den las­tig­ge­val­len of gein­ti­mi­deerd. Twee we­ken ge­le­den wer­den nog twee­hon­derd ac­tie­voer­ders van Kick Out Zwar­te Piet in Rotterdam aan­ge­hou­den. Die wa­ren op weg naar Maas­sluis om te de­mon­stre­ren bij de lan­de­lij­ke in­tocht van Sin­ter­klaas, maar be­land­den in Rotterdam. Ze wer­den ge­ar­res­teerd om­dat Abou­ta­leb een de­mon­stra­tie­ver­bod had af­ge­kon­digd. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.