Kan­ker­ver­wek­ken­de stof­fen in mees­te kunst­gras­vel­den

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - Bij­na al­le on­der­zoch­te kunst­gras­vel­den met rub­bergra­nu­laat be­vat­ten ho­ge­re con­cen­tra­ties kan­ker­ver­wek­ken­de stof­fen dan is toe­ge­staan in con­su­men­ten­pro­duc­ten. Dat blijkt uit een ana­ly­se van on­der­zoe­ken die zijn ge­deeld met de NOS. Ban­den­bran­che­ver­e­ni­ging VACO heeft de af­ge­lo­pen we­ken op hon­der­den vel­den on­der­zoek ge­daan naar de hoe­veel­heid kan­ker­ver­wek­ken­de stof­fen in de gra­nu­laat­kor­rels die op kunst­gras­vel­den lig­gen. De aan­lei­ding voor het on­der­zoek was een uit­zen­ding van Zem­bla, waar­in we­ten­schap­pers stel­den dat kor­rels van ver­ma­len au­to­ban­den meer kan­ker­ver­wek­ken­de stof­fen be­vat­ten dan om ge­zond­heids­re­de­nen wen­se­lijk is.

Hoe hoog de con­cen­tra­tie kan­ker­ver­wek­ken­de stof­fen is, was tot dus­ver niet be­kend. De re­sul­ta­ten van de zes­tig on­der­zoe­ken die de NOS mocht in­zien la­ten een dui­de­lijk beeld zien. 58 van de 60 vel­den be­vat­ten ho­ge­re con­cen­tra­ties dan je van­we­ge de ge­zond­heid zou moe­ten wil­len.

Het RIVM oor­deelt dat de vel­den vei­lig zijn om op te spor­ten, maar ad­vi­seert om kin­de­ren er niet op te la­ten spe­len, an­ders dan spor­ten. Ook ad­vi­seert het in­sti­tuut spor­ters om na af­loop te dou­chen. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.