Bar­cel­o­na praat na El Clá­si­co met Mes­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Bar­cel­o­na en Li­o­nel Mes­si gaan na het com­pe­ti­tie­du­el te­gen Re­al Ma­drid pra­ten over con­tract­ver­len­ging. Al we­ken houdt het con­tract van de Ar­gen­tijn­se su­per­ster de ge­moe­de­ren be­zig in Bar­cel­o­na, maar na El Clá­si­co wil­len spe­ler en club dus om de ta­fel. Vol­gens het Spaan­se Sport wil Bar­cel­o­na-voor­zit­ter Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu Mes­si een ‘con­tract voor het le­ven’ aan­bie­den. Jor­ge Mes­si, va­der en zaak­waar­ne­mer van Li­o­nel, zou al op de hoog­te zijn van de plan­nen van Bar­to­meu. Ove­ri­gens is de ver­wach­ting in Ca­ta­lonië dat Mes­si zijn con­tract gaat ver­len­gen. On­danks spe­cu­la­ties over een even­tu­eel ver­trek, ziet Mes­si Bar­cel­o­na als ‘de bes­te club in de we­reld’ en wil hij het lief­ste blij­ven. De 29-ja­ri­ge Mes­si heeft nog een con­tract tot de zo­mer van 2018. In ok­to­ber 2004 de­bu­teer­de hij in het eer­ste elf­tal van Bar­ça; toen­ma­li­ge coach Frank Rijk­aard gun­de hem zijn eer­ste mi­nu­ten te­gen Espan­y­ol. In­mid­dels staat de tel­ler op meer dan drie­hon­derd wed­strij­den en ruim drie­hon­derd doel­pun­ten.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.