Duits­land loot te­gen Chi­li op Con­fe­de­ra­ti­ons Cup

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - We­reld­kam­pi­oen Duits­land neemt ko­men­de zo­mer tij­dens de Con­fe­de­ra­ti­ons Cup het op te­gen Chi­li, de kam­pi­oen van Zuid-Ame­ri­ka. Dat is za­ter­dag bij de lo­ting in Ka­zan be­paald.

Groep A be­staat uit gast­land Rus­land, Por­tu­gal, Mexi­co en Nieuw-Zee­land. Duits­land en Chi­li ne­men het in Groep B op te­gen Au­stra­lië en de win­naar van de Afri­ca Cup in fe­bru­a­ri vol­gend jaar. De ope­nings­wed­strijd in SintPe­ters­burg zal gaan tus­sen Rus­land en Nieuw-Zee­land. Op de Con­fe­de­ra­ti­ons Cup spe­len de kam­pi­oe­nen van de ver­schil­len­de con­ti­nen­ten, we­reld­kam­pi­oen Duits­land en WK-or­ga­ni­sa­tor Rus­land te­gen el­kaar. Het toer­nooi geldt als voor­be­rei­ding op het WK 2018 in Rus­land. De wed­strij­den wor­den ge­speeld in Mos­kou, Ka­zan, Sint-Pe­ters­burg en So­chi. Het toer­nooi vindt ko­men­de zo­mer plaats tus­sen 17 ju­ni en 2 ju­li. Het wordt de tien­de edi­tie van het toer­nooi. Bra­zi­lië wist vier van de ne­gen voor­gaan­de toer­nooi­en te win­nen, waar­on­der de laat­ste drie. Frank­rijk sleep­te de prijs twee­maal in de wacht. Ook Ar­gen­ti­nië, De­n­e­mar­ken en Mexi­co won­nen het toer­nooi al eens.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.