Jo­hn Abra­ham be­ves­tigt

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Als je een fan bent van de film­reeks van For­ce, is dit dan een goed nieuws voor je. Jo­hn Abra­ham heeft be­ves­tigd dat er een der­de af­le­ve­ring van de film ge­maakt zal wor­den en hij gaat bin­nen­kort er­aan wer­ken. Het twee­de deel, For­ce 2, werd op 18 no­vem­ber uit­ge­bracht en ac­tri­ce So­naks­hi Sin­ha en ac­teur Raj Tahir Bha­sin speel­den ook een be­lang­rij­ke rol er­in. De film trok ge­noeg bios­coop­gan­gers aan. Over For­ce 2 zei Jo­hn aan PTI dat als de in­houd van de film goed is, ie­der­een (in de en­ter­tain­ment­in­du­strie) naar de bios­coop zal gaan om hem te be­kij­ken. Hij maak­te de aan­kon­di­ging over het der­de deel om­dat For­ce 2 ge­waar­deerd wordt. Vol­gens hem zal For­ce 3 ge­re­gis­seerd wor­den door Ab­hi­nay Deo en me­de­ge­pro­du­ceerd door zijn film­pro­duc­tie huis JA En­ter­tain­ment en Vi­pul Shah. “We zul­len naar ver­luidt er­gens in ju­ni of ju­li 2017 met de film­op­na­mes be­gin­nen”, ver­telt de Dis­hoom­ac­teur aan ver­slag­ge­vers. Hij kwam op het suc­ces­feest van de film aan­ge­re­den op een brom­fiets. “Wan­neer ik me ge­luk­kig voel, hou ik er­van om een brom­fiets te rij­den. De re­ac­ties voor de film zijn goed, dus ik dacht om en­ke­le rit­jes te rij­den. We vie­ren het suc­ces van de film. We heb­ ben zo hard aan de­ze ac­tie­film ge­werkt en ik ben te­vre­den met de fan­tas­ti­sche re­sul­ta­ten”, al­dus de 43­ja­ri­ge. (in­di­a­ti­mes.com / fo­to: grasim­fas­hi­on.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.