Bos­bran­den in Is­ra­ël on­der con­tro­le

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IS­RAEL - De bos­bran­den die Is­ra­ël bij­na een week heb­ben ge­teis­terd zijn prak­tisch voor­bij. In de re­gio van Je­ru­za­lem zijn er ver­spreid nog wel en­ke­le brand­jes als ge­volg van het dro­ge weer met veel wind, maar die vor­men geen ge­vaar meer. Is­ra­ë­li­sche me­dia meld­den gis­te­ren dat er ze­ker 35 men­sen zijn op­ge­pakt, voor­na­me­lijk Pa­les­tij­nen, die wor­den ver­dacht iets met het ont­staan van de bran­den te ma­ken te heb­ben. De au­to­ri­tei­ten stel­len dat de bran­den zijn aan­ge­sto­ken. De Is­ra­ë­li­sche pre­mier Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu sprak vrij­dag van een daad van ter­ro­ris­me.

Het Is­ra­ë­li­sche ka­bi­net heeft een we­ke­lijk­se zit­ting naar zon­dag en naar Hai­fa ver­plaatst. Uit die stad wer­den af­ge­lo­pen don­der­dag naar schat­ting 60.000 in­wo­ners ge­ë­va­cu­eerd, na­dat bran­den tal van wij­ken van de stad had­den be­reikt.

Tus­sen de vier- en zes­hon­derd wo­nin­gen of ap­par­te­men­ten zijn er ver­woest door het vuur. Mi­nis­ters zul­len er de scha­de be­kij­ken en de be­winds­man van Fi­nan­ci­ën over­weegt wel­ke steun er voor de ge­trof­fe­nen be­schik­baar komt. Is­ra­ël kreeg hulp van Rus­land, Ita­lië, Kro­a­tië, Grie­ken­land, Tur­kije en Cy­prus. Het ging voor­na­me­lijk om het be­schik­baar stel­len van blus­vlieg­tui­gen en an­der ma­te­ri­eel.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.