Ze­ven op­va­ren­den vis­sers­boot ver­dron­ken in Nieuw-Zee­land

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIEUW-ZEE­LAND - Bij een ern­stig on­ge­luk met een vis­sers­boot, in de buurt van Auck­land in Nieuw-Zee­land, zijn ze­ven op­va­ren­den ver­dron­ken. Drie men­sen kon­den wor­den ge­red. De kust­wacht is nog al­tijd op zoek naar één op­va­ren­de.

Vol­gens in­spec­teur Duncan Hall kwa­men de elf op­va­ren­den van de ge­huur­de vis­sers­boot juist te­rug van een trip toen het za­ter­dag­mid­dag in de ha­ven van Kai­pa­ra in de pro­ble­men kwam. Door een zand­bank voor de kust ont­ston­den er me­ters­ho­ge gol­ven, waar­in de boot is ver­dwe­nen, zo schrijft de New Ze­a­land Herald. Red­dings­wer­kers van de kust­wacht wis­ten drie men­sen uit het wa­ter te ha­len. Zij zijn voor be­han­de­ling naar het zie­ken­huis ge­bracht. Voor ze­ven an­de­ren kwam de hulp te laat. Vijf li­cha­men wer­den uit het wa­ter ge­vist, twee an­de­re spoel­den la­ter aan. Naar de elf­de op­va­ren­de wordt nog ge­zocht, maar voor zijn le­ven wordt ge­vreesd.

Wat er pre­cies is ge­beurd wordt nog on­der­zocht. Bij de in­gang van Kai­pa­ra Har­bour be­vindt zich een zand­bank, die door de in­wo­ners ‘Gra­vey­ard’ (kerk­hof) wordt ge­noemd, om­dat daar al ve­le scheepson­ge­val­len heb­ben plaats­ge­von­den. Vol­gens het Nieuw-Zee­land­se mi­nis­te­rie voor Cul­tuur en Erf­goed zou­den er al ze­ker 43 schip­breu­ken zijn ge­weest.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.