Do­den bij ge­vech­ten Oe­gan­dees ko­nink­rijk­je

Times of Suriname - - BUITENLAND -

OEGANDA - Bij ge­vech­ten tus­sen vei­lig­heids­troe­pen en se­pa­ra­tis­ti­sche strij­ders zijn dit week­ein­de in het wes­ten van Oeganda ze­ker 55 do­den ge­val­len. Een woord­voer­der van de po­li­tie in de re­gio zei dat veer­tien agen­ten en 41 le­den van een mi­li­tie in de plaats Ka­se­se za­ter­dag zijn om­ge­ko­men. Ka­se­se ligt on­ge­veer 250 ki­lo­me­ter ten wes­ten van de hoofd­stad Kam­pa­la.

De po­li­tie­of­fi­cier weet het uit­bre­ken van het ge­weld in en rond Ka­se­se aan een mi­li­tie en aan de gar­de van ko­ning Char­les We­sley Mum­be­re van Rwen­zu­ruru. Het ko­nink­rijk Rwen­zu­ruru be­slaat een streek die zich be­gin ja­ren zes­tig tij­dens een gu­er­ril­la­strijd tot on­af­han­ke­lijk ko­nink­rijk uit­riep. In de ja­ren tach­tig kreeg de re­gio au­to­no­mie. In 2009 er­ken­de de ster­ke man van Oeganda, pre­si­dent Yo­we­ri Mu­seve­ni, Rwen­zu­ruru als ko­nink­rijk bin­nen de re­pu­bliek Oeganda. De re­pu­bliek telt in­mid­dels meer­de­re ko­nink­rijk­jes bin­nen haar gren­zen. Et­ni­sche span­nin­gen tus­sen de hoofd­stad en au­to­no­me lands­de­len zijn blij­ven be­staan.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.