Dik­s­te man ter we­reld 83 ki­lo aan­ge­ko­men

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Mexi­caan Ju­an Pe­dro Fran­co (32), of­fi­ci­eel de dik­s­te man ter we­reld, blijkt toch weer te zijn aan­ge­ko­men. Art­sen die de mor­bi­de obe­si­tas-pa­ti­ënt bij­staan dach­ten dat Fran­co 501 ki­lo woog, maar dat blijkt een mis­re­ke­ning. In het zie­ken­huis van de stad Gu­adala­ja­ra, waar de man wacht op een nood­za­ke­lij­ke maag­ver­klei­ning, gaf de weeg­schaal bij­na 585 ki­lo schoon aan de haak aan. Ju­an Pe­dro Fran­co haal­de me­dio no­vem­ber het nieuws toen hij van­uit zijn huis naar het hos­pi­taal werd ge­bracht. De fo­to’s van dat zwa­re trans­port gin­gen de he­le we­reld over. Fran­co moest naar het zie­ken­huis, om­dat hij al zes jaar niet meer kan lo­pen en ern­sti­ge long­pro­ble­men heeft. Als hij niet snel wordt ge­hol­pen, be­staat de kans dat hij komt te over­lij­den. Vol­gens het me­disch team dat Fran­co gaat ope­re­ren, is de in­greep voor­lo­pig uit­ge­steld. De man krijgt drie maan­den de tijd om met su­per­stren­ge di­ë­ten weer tien­tal­len ki­lo’s af te val­len. De Mexi­caan is al ja­ren de dik­s­te man ter we­reld. Zijn voor­gan­ger en land­ge­noot Ma­nu­el Uri­be was dat tot mei 2014. Hij stierf toen hij 393 ki­lo woog. Maar dat was wel na een ope­ra­tie. Voor die tijd woog Uri­be na­me­lijk 596 ki­lo: dus 12 ki­lo zwaar­der dan Fran­co nu is. Ju­an Pe­dro wor­stelt al zijn he­le le­ven met ex­treem over­ge­wicht. Toen hij 6 jaar was gaf de weeg­schaal al 60 ki­lo aan en 200 ki­lo toen hij 17 jaar was. Daar­na ging het vol­gens de man he­le­maal de ver­keer­de kant op na een au­toon­ge­luk waar­bij hij een groot aan­tal bot­ten brak. “Tij­dens mijn maan­den­lan­ge her­stel vlo­gen de ki­lo’s er aan”, ver­tel­de hij on­langs in een in­ter­view. De eet­ver­slaaf­de pa­ti­ënt hoopt dat het hem lukt om snel weer wat af te val­len. “Dit is na­me­lijk geen le­ven. Ik wil weer kun­nen lo­pen en op het po­di­um kun­nen staan om gi­taar te spe­len en te zin­gen. Daar ga ik nu echt al­les voor doen.” (Ad/Fo­to:ad.nl)

Bryshe­re Y. Gray (Phi­l­a­delp­hia, 28 no­vem­ber1993), ook be­kend on­der de ar­ties­ten­naam Yazz The Gre­a­test of Yazz, is een Ame­ri­kaan­se ac­teur en rap­per, het best be­kend voor zijn rol als Ha­keem Ly­on in de Fox pri­me­ti­me mu­zi­ka­le dra­ma tv-se­rie Em­pi­re met co-ster­ren Ta­ra­ji P. Hen­son , Ter­ren­ce Ho­ward en Jus­sie Smol­lett. Hij be­gon op 16 ja­ri­ge leef­tijd met het rap­pen. Hij trad op tij­dens con­cer­ten in Phi­l­a­delp­hia. Hij werd ge­no­mi­neerd voor een Teen Choi­ce Award. (fo­to: zim­bio.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.