‘Geen spra­ke van MO­ne­TaI­re fi­nan­CIe­rInG’

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO – ‘Er is geen spra­ke van mo­ne­tai­re fi­nan­cie­ring. Daar­naast is het te­kort bij het Staats­bud­get al ze­ker tien maan­den bin­nen de streef­cij­fers (tar­gets) van het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds.’ Dit geeft het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën in een zon­dag­avond uit­ge­ge­ven pers­be­richt aan.

De mo­ne­tai­re au­to­ri­tei­ten (de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me en Fi­nan­ci­ën) be­na­druk­ken dat het hui­di­ge strak­ke fis­caal-mo­ne­tai­re be­leid dat ge­voerd wordt, ge­richt is op het ver­krij­gen van een even­wich­ti­ge eco­no­mie en een sta­bie­le wis­sel­koers. Ver­der wordt er con­se­quent re­ke­ning ge­hou­den met ver­min­der­de staats­in­kom­sten; uit­ga­ven wor­den fei­te­lijk tot het hoogst nood­za­ke­lij­ke be­perkt. Op mo­ne­tair vlak wordt het fun­da­ment van het in­stru­men­ta­ri­um ver­der con­se­quent uit­ge­breid en op de prak­tijk af­ge­stemd om de li­qui­di­tei­ten­mas­sa be­ter te kun­nen be­heer­sen en prijs­sta­bi­li­teit te be­vor­de­ren. De we­der­op­bouw van een mo­ne­tai­re re­ser­ve blijft ho­ge pri­o­ri­teit ge­nie­ten.

In het pers­be­richt geeft het mi­nis­te­rie ver­der aan dat ge­spro­ken is over de kre­diet­druk die cli­ën­ten van ban­ken on­der­vin­den, van­we­ge be­ta­lings­ach­ter­stan­den die de over­heid bij hen heeft. Er zijn daar­om ten aan­zien daar­van in­di­vi­du­eel con­cre­te af­spra­ken over de aan­pak met de ban­ken ge­maakt, op grond waar­van de kre­diet­druk op kor­te ter­mijn gro­ten­deels ver­hol­pen zal zijn. In­lo­pen van be­ta­lings­ach­ter­stan­den door de Staat heeft in de af­ge­lo­pen 14 maan­den con­se­quent pro­por­ti­o­neel plaats­ge­von­den, maar ge­zien de hui­di­ge ma­cro-eco­no­mi­sche om­stan­dig­he­den, is het ge­ven van ver­lich­ting nu van groot be­lang. De re­ge­ring acht het van het al­ler­groot­ste be­lang dat de be­drij­vig­heid in on­ze eco­no­mie be­hou­den blijft en we­der­om toe­neemt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.