VOr­De­rInG pO­LI­TIe­ke par­TIJ­en aF­Ge­We­Zen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard heeft gis­te­ren be­slist dat de over­gangs­be­pa­ling in ar­ti­kel 5 van de Ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet in strijd is met de Grond­wet. Dit zei ze bij het vel­len van het von­nis in het kort ge­ding dat de po­li­tie­ke par­tij­en, Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP), Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me, Pert­ja­jah Lu­hur, en de per­so­nen Bar­kat Mo­hab-Ali en Prem Sard­joe heb­ben aan­ge­span­nen te­gen Ray­mond Sapoen, Die­p­ak­koe­mar Chi­tan en voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA).

In ar­ti­kel 5 van de ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet is op­ge­no­men dat voor al­le ge­val­len waar­in le­den voor de in­wer­king­tre­ding van de­ze wet ten aan­zien van te­rug­roe­ping een deur­waar­ders­ex­ploot heb­ben ont­van­gen en naar aan­lei­ding waar­van er ge­schil­len aan de rech­ter zijn voor­ge­legd, waar­in nog geen rech­ter­lij­ke uit­spraak en ge­zag van ge­wijs­de is ver­kre­gen, de­ze wet van toe­pas­sing is. De toe­pas­sing van dit ar­ti­kel heeft tot ge­volg dat de grond­slag van de vor­de­ring in een aan­han­gig zijn­de ge­ding komt weg te val­len. De rech­ter mo­ti­veer­de dat ar­ti­kel 5 van de ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet in strijd is met ar­ti­kel 131 lid 2 van de Grond­wet die be­paalt dat el­ke in­men­ging in za­ke op­spo­ring, ver­vol­ging en za­ken aan­han­gig bij de rech­ter is ver­bo­den. Vol­gens haar is het in strijd met een goe­de pro­ces­or­de en met ar­ti­kel 10 van de Grond­wet. Wijn­hard zegt dat el­ke bur­ger recht heeft op een eer­lijk pro­ces. De waar­borg van een eer­lijk pro­ces is vast­ge­legd in ar­ti­kel 10 van de Grond­wet en in in­ter­na­ti­o­na­le men­sen­rech­ten­ver­dra­gen. Ze gaf ver­der aan dat zij op grond van ar­ti­kel 137 van de Grond­wet de toe­pas­sing van ar­ti­kel 5 van ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet on­ge­oor­loofd acht. Ze be­na­drukt dat zij niet de in­ner­lij­ke waar­de van de wet heeft ge­toetst, maar als rech­ter ge­bruik heeft ge­maakt van de mo­ge­lijk­heid die de Grond­wet haar biedt.

Nai­lah van Dijk, ad­vo­caat van Sapoen, Chi­tan en Geer­lings-Si­mons, zegt dat de rech­ter zich on­be­voegd heeft ver­klaard ten aan­zien van Geer­lings-Si­mons in de hoe­da­nig­heid van DNA-voor­zit­ter. Ze zegt dat de rech­ter aan­geeft dat er geen spra­ke is van een bur­ger­lijk ge­schil, maar een ge­schil naar staats­recht. Ook geeft Van Dijk aan dat de vor­de­ring die de po­li­tie­ke par­tij­en had­den in­ge­diend, is af­ge­we­zen om­dat er in on­der­ha­vig ge­val geen spra­ke is van een sub­jec­tief recht, maar van een staats­rech­te­lijk ge­schil. “Dus er is geen spra­ke van een in­breuk op een sub­jec­tief recht. Daar­om gaat een be­roep op ar­ti­kel 1386 van het Bur­ger­lijk Wet­boek dat een on­recht­ma­ti­ge daad in­houdt niet op.”

Van Dijk zegt dat al zou­den de twee per­so­nen zijn te­rug­ge­roe­pen, je niet kunt ei­sen dat ze ge­dwon­gen wor­den om zich niet in het par­le­ment te be­ge­ven of dat de voor­zit­ter ze niet meer uit­no­digt, om­dat het een staats­rech­te­lijk ge­schil is. De rech­ter heeft wel aan­ge­ge­ven, dat het aan­ne­me­lijk is dat Sapoen en Chi­tan rechts­gel­dig zijn te­rug­ge­roe­pen con­form de Te­rug­roep­wet van 2005. Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, voor­zit­ter van VHP, zegt aan de krant dat hij wel in­ge­no­men is met het feit dat de over­gangs­be­pa­ling in de ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet in strijd is ver­klaard met de Grond­wet. “We wach­ten het von­nis af en de po­li­tie­ke par­tij­en zul­len met de ad­vo­caat af­stem­men om ver­volgstap­pen te be­spre­ken”, al­dus San­tok­hi. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.