BeLasTInGaanGIFTen BIn­nen­kOrT DI­GI­TaaL

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Belastingaangiften zul­len bin­nen­kort di­gi­taal ge­daan wor­den. Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën gaat daar­om vandaag een sa­men­wer­king aan met het Ca­na­de­se be­drijf So­ge­ma om het au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem Standard In­te­gra­ted Govern­ment Tax Ad­mi­ni­stra­ti­on Sy­s­tem (SIGTAS) te in­tro­du­ce­ren voor de di­gi­ta­li­se­ring van de aan­gif­ten. Het voor­deel van het SIGTAS-sys­teem is dat er een ef­fi­ci­ën­te en ef­fec­tie­ve af­han­de­ling van be­las­ting­aan­gif­tes zal plaats­vin­den, dat er di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie is en daar­door een be­ter toe­zicht zal zijn door de be­las­tings­dienst.

In een pers­be­richt van het mi­nis­te­rie wordt aan­ge­ge­ven, dat de her­vor­min­gen van de staats­fi­nan­ci­ën sinds au­gus­tus 2015 zijn be­gon­nen on­der lei­ding van mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad. On­der­deel van de­ze her­vor­min­gen zijn om van de Be­las­ting­dienst een over­heids­ap­pa­raat te ma­ken met een op­ti­ma­le dienst­ver­le­ning en een zeer klant­vrien­de­lij­ke or­ga­ni­sa­tie.

Vol­gens het mi­nis­te­rie zijn de hui­di­ge in ge­bruik zijn­de au­to­ma­ti­se­rings­sys­te­men be­perkt voor wat be­treft hun tech­ni­sche toe­pas­sin­gen en ze zijn reeds lan­ger dan 20 jaar in ge­bruik. Het sys­teem kon al­leen wor­den ge­bruikt door het te in­stal­le­ren op een com­pu­ter en de in­for­ma­tie moest hand­ma­tig wor­den in­ge­voerd. Er is ge­ko­zen voor een meer mo­dern au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem ge­naamd, SIGTAS. Dit sys­teem wordt in meer­de­re lan­den ge­bruikt, in­clu­sief in de re­gio, waar­door wij ook ver­ze­kerd zijn van een snel­le en goe­de tech­ni­sche ser­vi­ce. De toe­pas­sin­gen die dit sys­teem biedt, zijn voor zo­wel de be­las­ting­plich­ti­ge en de over­heid zeer voor­de­lig. Met SIGTAS kan de be­las­ting­plich­ti­ge door mid­del van een web­brow­ser recht­streeks di­gi­taal com­mu­ni­ce­ren en de ad­mi­ni­stra­tie wordt di­gi­taal ge­ar­chi­veerd. Het is ook zeer ge­brui­kers­vrien­de­lijk. Door mid­del van dit au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem kun­nen de di­ver­se aan­gif­ten, zo­als in­kom­sten­be­las­ting en om­zet­be­las­ting die door de be­las­ting­plich­ti­gen moe­ten wor­den vol­daan, ef­fi­ci­ën­ter wor­den in­ge­diend en af­ge­han­deld. De­ze di­gi­taal ge­stuur­de aan­gif­ten zul­len zor­gen voor een snel­le­re af­wik­ke­ling van belastingaangiften. De ver­wer­kings­tijd zal dras­tisch wor­den in­ge­kort en fou­ten zo­als bij een hand­ma­ti­ge in­voe­ring, zul­len tot het ver­le­den be­ho­ren.

Het keu­ze­pro­ces is reeds in de pe­ri­o­de van de re­ge­ring Bou­ter­se I in­ge­zet. De keu­ze voor dit be­drijf is tot stand ge­ko­men, via een com­pe­ti­tief bid­dings­sys­teem, dat ge­heel vol­gens de in­schrij­vings­pro­ce­du­res van de In­terA­me­ri­can De­vel­op­ment Bank (IADB) van toe­pas­sing is ge­weest. Het Ca­na­de­se be­drijf So­ge­ma is reeds ja­ren ge­spe­ci­a­li­seerd in het ont­wik­ke­len van au­to­ma­ti­se­rings­sys­te­men voor over­he­den in di­ver­se lan­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.