In­Ter­neT Ban­kInG DSB Weer MO­Ge­LIJk

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De web­si­te van De Su­ri­naam­sche Bank (DSB) is weer ope­ra­ti­o­neel na een paar da­gen of­fli­ne te zijn ge­weest van­we­ge cy­ber­aan­val­len. Re­na­te Cru­den, Pu­blic Re­la­ti­ons Of­fi­cer van de bank, zegt dat sinds za­ter­dag weer ge­bruik­ge­maakt kan wor­den van de web­si­te en cli­ën­ten weer nor­maal kun­nen in­ter­net­ban­kie­ren. DSB was de vo­ri­ge week één van de slacht­of­fers van cy­ber­aan­val­len. Het ging ver­der om de web­si­tes van de over­heid gov.sr, Te­les­ur en De Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij (NDP). Op die van de NDP na, was de rest weer toe­gan­ke­lijk voor het pu­bliek.

Gard­eli­to Hew A Kee van de E-govern­ment com­mis­sie op het Ka­bi­net van de Pre­si­dent zegt geen weet te heb­ben van aan­val­len op an­de­re lo­ka­le si­tes in het land. Daar­naast zegt hij geen ei­sen meer te heb­ben ver­no­men van de groep Ano­ny­mous die be­weert het brein ach­ter de aan­val­len te zijn. In een eer­ste be­richt dat de groep had ge­stuurd, eis­te zij USD10.000 dwang­geld en gaf aan de re­ge­ring cor­rupt te vin­den. Dit be­drag zou Ano­ny­mous ver­ho­gen in­dien geen ge­hoor wordt ge­ge­ven aan wat zij wil­len. In een eer­der in­ter­view had Hew A Kee aan­ge­ven, dat er voor­lo­pi­ge aan­wij­zin­gen zijn dat de aan­val van­uit Bul­ga­rije moet zijn.

Ver­dui­de­lijkt werd dat het ging om cy­ber­aan­val­len of zo­ge­naam­de DDOS-aan­val­len en de web­si­tes niet ge­hackt wa­ren. Bij DDOS-aan­val­len wor­den de web­si­te en het ser­ver­net­werk be­stookt met een he­le­boel be­rich­ten van di­ver­se com­pu­ters op het­zelf­de mo­ment. Het na­deel van de­ze aan­val is dat het net­werk over­vol raakt en uit voor­zorg of­fli­ne ge­haald moet wor­den. In het ge­val van hac­ken is dat wan­neer on­be­voeg­de per­so­nen zich de toe­gang toe-ei­ge­nen tot jouw si­te of or­ga­ni­sa­tie en al­ler­lei han­de­lin­gen in jouw naam doen. Het ge­volg hier­van is dat jij als recht­ma­ti­ge per­soon geen toe­gang meer hebt tot jouw ei­gen web­si­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.