Spe­CI­a­LIs­Ten OnT­van­Gen In­sTrUC­TIes OverGeHe­veLDe BasIsZOrG­verZe­kerDen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO – Spe­ci­a­lis­ten die aan­ge­slo­ten zijn bij het Staats­zie­ken­fonds (SZF) heb­ben een brief ont­van­gen van het SZF waar­in staat aan­ge­ge­ven, dat van­af 1 de­cem­ber over­heids­ver­ze­ker­den wor­den over­ge­he­veld naar het SZF. Aan de spe­ci­a­lis­ten wordt ge­meld dat van­af 1 de­cem­ber de­ze ver­ze­ker­den ten las­te van het SZF ge­bruik kun­nen ma­ken van de me­di­sche voor­zie­nin­gen.

In te­gen­stel­ling tot wat er in de krant van gis­te­ren staat, moe­ten de ver­ze­ker­den zich niet bij de huis­arts aan­mel­den voor hun SZF-ver­ze­ke­rings­be­wijs, maar het SZF is be­zig om de ver­ze­ker­den tij­dig te voor­zien van hun SZF-kaart. Aan de spe­ci­a­lis­ten wordt ge­vraagd om de ver­ze­ker­den die op ba­sis van hun vo­ri­ge ver­ze­ke­ring on­der be­han­de­ling bij hen wa­ren, te ver­wij­zen naar hun huis­arts voor het ver­krij­gen van de des­be­tref­fen­de SZF-ver­wijs­brief die te­vens een de­cla­ra­tie­for­mu­lier is voor de spe­ci­a­lis­ten. De spe­ci­a­lis­ten zul­len niet kun­nen de­cla­re­ren zon­der de SZF-ver­wij­zing van de huis­arts.

Het SZF ver­dui­de­lijkt aan de spe­ci­a­lis­ten dat een­ie­der die ten las­te van het SZF ge­bruik wil ma­ken van de dien­sten van spe­ci­a­lis­ten, een gel­dig door het SZF af­ge­ge­ven ver­ze­ke­rings­be­wijs moet over­leg­gen. De­cla­ra­ties van ver­ze­ker­den die be­trek­king heb­ben op de dienst­ver­le­ning moe­ten daar­om zijn voor­zien van een SZF-num­mer. In­dien een per­soon zich met een an­der ver­ze­ke­rings­be­wijs dan die van het SZF aan­meldt voor het ver­krij­gen van dien­sten ten las­te van het SZF, wordt aan de spe­ci­a­lis­ten ge­vraagd om be­trok­ke­ne te ver­wij­zen naar het SZF-kan­toor of één van de SZF-fi­li­a­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.