Hoofd­in­spec­teur ver­moedt sce­na­rio

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Hoofd­in­spec­teur Ro­bert R, ge­we­zen com­man­dant van re­gio West, ont­ken­de gis­te­ren in de rechts­zaal dat hij in be­slag ge­no­men gar­na­len heeft ver­kocht. Hij zegt dat hij zijn werk naar eer en ge­we­ten heeft ge­daan en ver­moedt dat een sce­na­rio te­gen hem is op­ge­zet. Het ging om be­dor­ven gar­na­len die hij niet aan so­ci­a­le in­stel­lin­gen kon af­staan. Daar­om liet hij die ver­nie­ti­gen door ze te dum­pen. Een ge­tui­ge heeft ver­klaard dat hij USD 300 om USD 100 aan Ro­bert R had be­taald voor gar­na­len die bij hem in be­slag wa­ren ge­no­men. Bij de rech­ter­com­mis­sa­ris (rc) heeft de hoofd­in­spec­teur be­kend dat hij de gar­na­len heeft ver­kocht. Vol­gens de hoofd­in­spec­teur was het een omis­sie van hem het straf­ba­re feit te be­ken­nen. Hij was die dag moe. Om­dat het vrij laat was, te­ken­de hij het pro­ces­ver­baal van zijn ver­kla­ ring. Vol­gens hem had ie­der­een haast om het ge­bouw te ver­la­ten. Een po­li­tie­man ver­klaar­de dat hij in op­dracht van Ro­bert R een vals pro­ces­ver­baal heeft op­ge­maakt dat de gar­na­len wa­ren ge­dumpt, ter­wijl die wa­ren ver­kocht. Rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard merkt op dat de ver­kla­ring van de po­li­tie­man die het val­se pro­ces­ver­baal heeft op­ge­maakt en de be­ken­te­nis van Ro­bert R bij de rc over­een­ko­men. Ro­bert R zegt dat hij de func­tie had van hulp­of­fi­cier van jus­ti­tie. Vol­gens hem had hij een be­paal­de aan­pak van smok­kel en hij pak­te de back­track aan om or­de­ning te bren­gen. Hij zegt dat er toen wat weer­stan­den zijn ge­ko­men, om­dat men­sen wis­ten dat ze geen geld kon­den ma­ken met hem als hoofd­in­spec­teur. Kort voor­dat hij het be­richt kreeg dat hij zou wor­den af­ge­lost als re­gio­com­man­dant van West, had hij via zijn me­de­wer­kers ver­no­men dat een tip was bin­nen­ge­ko­men dat 300 ki­lo co­cai­ne zou wor­den ge­trans­por­teerd van Nic­ke­rie naar Pa­ra­ma­ri­bo. De naam van zijn voor­gan­ger werd toen ge­noemd. Ro­bert R start­te een on­der­zoek. Hij vond toen dat met zijn acu­te af­los­sing de be­lan­gen van de on­der­we­reld wer­den ge­diend. “Ik werd be­schul­digd als te zijn een cri­mi­neel.” Er zijn smok­ke­laars die heb­ben ver­klaard dat ze wa­ren aan­ge­hou­den met gar­na­len, maar dat Ro­bert R, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van raads­man Ha­rold Belfor, hem be­loof­de dat ze in vrij­heid zou­den wor­den ge­steld als ze geld zou­den be­ta­len. “Dat klopt vol­gens Ro­bert R niet.” Bij hem zijn dos­siers met in to­taal SRD 15.000 aan­ge­trof­fen waar­over hij aan­geeft dat hij nog be­zig was met het on­der­zoek. Op 12 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.