Ver­scherp­te con­tro­le op eet­hui­zen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ De con­tro­le op eet­hui­zen, bak­ke­rij­en en win­kels in Pa­ra­ma­ri­boZuid­west wordt ver­hoogd. De af­de­ling Mi­li­eu en Ge­zond­heids­dienst van het com­mis­sa­ri­aat zal in sa­men­wer­king met het Bu­reau voor Open­ba­re Ge­zond­heids­zorg en de Eco­no­mi­sche Con­tro­le­dienst re­gel­ma­tig het veld in­gaan om in­spec­ties te doen. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Mi­ke Ner­kust zegt dat re­gu­lier er al con­tro­le plaats­vindt. Met de feest­da­gen wordt de con­tro­le op­ge­voerd. Er zul­len zo­wel over­dag als in de avond groe­pen het veld in­gaan om win­kels, bak­ke­rij­en en res­tau­rants te con­tro­le­ren. De dc zegt dat het be­grij­pe­lijk is dat voor de on­der­ne­mers de feest­da­gen een ge­le­gen­heid zijn om goed te boe­ren, maar de volks­ge­zond­heid moet ge­ga­ran­deerd blij­ven. Bij on­ge­ re­geld­he­den zal er, in­dien de volks­ge­zond­heid in ge­vaar komt, niet ge­aar­zeld wor­den om over te gaan tot slui­ting. Bij de in­spec­tie wordt er ge­let op de na­le­ving van de ver­gun­nings­voor­waar­den. On­der an­de­re wor­den de prij­zen van goe­de­ren in de win­kels na­ge­gaan en in eet­hui­zen wordt ge­con­tro­leerd of het voed­sel op hy­gi­ë­ni­sche wij­ze wordt op­ge­sla­gen en be­reid. Ook moe­ten me­de­wer­kers die be­zig zijn met de be­rei­ding van voed­sel me­disch ge­keurd zijn. Ner­kust doet een be­roep op on­der­ne­mers om zich aan de re­gels te hou­den, zo­dat de klant een vei­lig ge­voel heeft om een maal­tijd te nut­ti­gen, maar ook zo­dat de on­der­ne­mer kan pro­fi­te­ren van het gun­sti­ge kli­maat ge­du­ren­de de feest­da­gen om ex­tra geld in het laatje te bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.