Sa­men­le­ving wordt be­wust van ernst ge­weld te­gen vrou­wen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Ook Su­ri­naam­se vrou­wen wor­den ­thuis en op het werk­ het slacht­of­fer van agres­sie en sek­su­eel mo­lest; twee vor­men van ge­weld op ba­sis van machts­mis­bruik. Over dit pro­bleem en mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen is don­der­dag­avond ge­spro­ken met be­lang­stel­len­den door me­de­wer­kers van de Stich­ting Il­se He­nar­He­witt Ju­ri­di­sche Bij­stand voor Vrou­wen. Het cen­tra­le the­ma daar­bij was: ‘Om een si­tu­a­tie te ver­an­de­ren, moet je die eerst her­ken­nen’.

Op 25 no­vem­ber be­gon­nen de 16 da­gen van ac­ti­vis­me te­gen de­ze vor­men van ge­weld; een ini­ti­a­tief van de Ver­e­nig­de Na­ties. De stich­ting werk­te van­uit een in­for­ma­tie­stand met be­hulp van stu­den­ten van het In­sti­tu­te for Gra­du­a­te Stu­dies and Re­search van de Uni­ver­si­teit. Zij zijn ge­traind tot voor­lich­ters over hui­se­lijk ge­weld, in een pro­ject ge­fi­nan­cierd door het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken. De voor­lich­ters en me­de­wer­kers van de stich­ting spra­ken met be­zoe­kers over hun er­va­rin­gen met ge­weld, in­ti­mi­da­tie en agres­sie. Ook is aan­dacht be­steed aan het feit dat ook man­nen en jon­gens het slacht­of­fer kun­nen wor­den van hui­se­lijk ge­weld en sek­su­eel mo­lest.

De stand is be­zocht door vrou­wen, man­nen en jon­ge­ren. Zij ont­vin­gen niet al­leen bro­chu­ res en fly­ers, maar ook oran­je sjaal­tjes en doek­jes om so­li­da­ri­teit te to­nen met slacht­of­fers van ge­weld. De kleur oran­je keert el­ke 25e van de maand te­rug, wan­neer er in dit ka­der ac­ti­vi­tei­ten wor­den uit­ge­voerd. Uit de be­trok­ken­heid en in­te­res­se van het pu­bliek blijkt dat de Su­ri­naam­se sa­men­le­ving zich steeds meer be­wust wordt van de ernst en om­vang van het pro­bleem. Steeds meer men­sen re­a­li­se­ren zich de nood­zaak van ge­rich­te aan­pak en wet­ge­ving. Vo­ri­ge maand start­te het pro­ject ‘Pre­ven­ting Sexu­al Ha­rass­ment in the Work­pla­ce and Do­mestic Vi­o­len­ce Awa­re­ness’, waar­mee de Stich­ting Il­se He­nar­He­witt de be­wust­wor­ding in de sa­men­le­ving wil sti­mu­le­ren. Met steun van het Ca­na­da Fund voor Lo­cal Ini­ti­a­ti­ves werkt de stich­ting aan be­wust­wor­ding, her­ken­ning en be­strij­ding van ge­weld te­gen vrou­wen. Het pro­ject om­vat een uit­ge­brei­de in­for­ma­tie­cam­pag­ne, ver­strek­king van tools voor ver­an­de­ring en een bij­dra­ge aan wet­ge­ving op dit vlak. De we­reld zet zich tot 10 de­cem­ber ex­tra in voor uit­ban­ning van ge­weld te­gen vrou­wen. Oran­je is de kleur waar­mee per­so­nen, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den hun steun be­tui­gen aan ac­ties voor meer be­wust­wor­ding en voor af­wij­zing van agres­sie te­gen vrou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.