Be­ken­de Black Fri­day Deals nu ook in Su­ri­na­me

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – De be­ken­de Black Fri­day Deals in het bui­ten­land blij­ken nu ook naar Su­ri­na­me over te slaan. Ver­schil­len­de win­kels hou­den op de­ze dag de prij­zen van ver­schil­len­de goe­de­ren laag. En­ke­le Su­ri­naam­se be­drij­ven die aan de Black Fri­day Deals heb­ben mee­ge­daan, zijn on­der an­de­re Kir­pa­la­ni’s NV, CHM en Pro­tra­de.

Vij­ay Kir­pa­la­ni, di­rec­teur van Kir­pa­la­ni’s NV, zegt aan Ti­mes of Su­ri­na­me dat in ver­band met de Black Fri­day Deals er spe­ci­a­le prij­zen wa­ren voor de ver­schil­len­de goe­de­ren. Hij geeft aan dat er voor­al huis­hou­de­lij­ke ap­pa­ra­ten zijn ver­kocht. De di­rec­teur zegt ver­der dat het de eer­ste keer is dat het be­drijf de Black Fri­day Deals heeft ge­hou­den. Vol­gens hem wil de zaak de klan­ten hier­mee te­ge­moet­ko­men met la­ge prij­zen. Hij geeft aan dat klan­ten al van te­vo­ren heb­ben ge­vraagd om de Black Fri­day Deals. “Ge­zien de pre­cai­re si­tu­a­tie waar­in het land nu ver­keert, heeft de sa­men­le­ving aar­dig ge­bruik­ge­maakt van de Black Fri­day Deals van het be­drijf”, al­dus de di­rec­teur.

Vol­gens de ma­na­ger van de meu­bel­af­de­ling van CHM, And­re Mcu­o­ley, is het geen ge­slaag­de Black Fri­day Deal ge­weest voor de­ze af­de­ling. Vol­gens hem ligt het aan de pre­cai­re si­tu­a­tie waar­in het land mo­men­teel ver­keert. Hij zegt dat er flin­ke kor­tin­gen zijn aan­ge­bo­den aan de con­su­ment, maar des­on­danks was de aan­loop ma­tig. Vol­gens Mcu­o­ley is het de eer­ste keer dat CHM Black Fri­day Deals heeft ge­hou­den.

Aman­da Bai­na­th­sah, ma­na­ger van Pro­tra­de NV geeft aan dat de ver­koop ma­tig was en be­ter kan. Vol­gens haar wa­ren er wel veel klan­ten aan­we­zig. Zij zegt dat er voor­na­me­lijk veel ac­ces­soi­res zijn ver­kocht waar­on­der huis­hou­de­lij­ke ap­pa­ra­ten. De ma­na­ger ver­meldt ver­der dat het be­drijf al vier jaar de Black Fri­day Deals houdt en dat de zaak vol­gend jaar weer mee­doet. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.