Twee lucht­ha­ven­me­de­wer­kers voor­lo­pig vrij

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Twee lucht­ha­ven­me­de­wer­kers, Gra­ci­ta B en Gor­don V, die wor­den ver­dacht van de over­tre­ding van de Wet Ver­do­ven­de Mid­de­len, zijn gis­te­ren voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld. Rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard heeft het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling toe­ge­we­zen. Ze stel­de als voor­waar­de dat de twee ver­dach­ten op el­ke dag van de be­han­de­ling van hun zaak aan­we­zig moe­ten zijn. De team­lei­der van de twee lucht­ha­ven­me­de­wer­kers is eer­der in de rechts­zaal ge­hoord. De ge­tui­ge gaf aan dat op 16 april, de dag waar­op de drugs zijn ge­von­den, de ver­dach­ten even­als de ove­ri­ge da­gen wa­ren in­ge­deeld op di­ver­se pos­ten op de lucht­ha­ven. Hij hoor­de na een week dat er drugs wa­ren aan­ge­trof­fen in de ver­trek­hal. Er zijn ca­me­ra­beel­den waar­op te zien is dat de twee ver­dach­ten kort met el­kaar com­mu­ni­ce­ren in de ver­trek­hal. Ad­vo­caat Ir­vin Kan­hai vindt het niet vreemd dat de twee be­vei­li­gings­me­de­wer­kers met el­kaar spra­ken, want ze zijn col­le­ga’s van el­kaar. Vol­gens de ge­tui­ge was het vlieg­tuig al ver­trok­ken, waar­door de ver­dach­ten niet meer in de ver­trek­hal hoor­den te zijn.

De­ze ruim­te wordt niet be­zocht als er geen vlucht is. Gra­ci­ta B hoor­de bij een an­de­re post te zijn, maar zou daar niet zijn ver­sche­nen en zou zich ook niet heb­ben af­ge­meld. De po­li­tie had op de lucht­ha­ven een doos aan­ge­trof­fen die er on­be­heerd lag. Bij con­tro­le in de doos zijn er ze­ven pak­ken Chi­ne­se krui­den aan­ge­trof­fen, waar­in vloei­ba­re co­ca­ï­ne met een ge­wicht van iets meer dan drie ki­lo­gram was ver­werkt. Op 12 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.