Moord­ver­dach­te voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard heeft gis­te­ren Ru­el S, die ver­dacht wordt van de moord en po­ging tot ver­krach­ting van Dhan­wa­tie Boedhram (54) in het dis­trict Nic­ke­rie, voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld. Zijn ad­vo­caat Ir­vin Kan­hai die sa­men met zijn col­le­ga Hem­radj Ma­taw­li ju­ri­di­sche bij­stand ver­leent aan Ru­el S, deed het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling. De rech­ter zegt dat er geen be­zwa­ren­de ver­kla­rin­gen zijn die recht­vaar­di­gen om de voor­lo­pi­ge hech­te­nis van de man te la­ten voort­du­ren. Kan­hai zegt dat hij vo­ri­ge week is be­na­derd om als ad­vo­caat van de man op te tre­den. Hij weet dat vijf­tien jaar cel­straf te­gen de man is ge­ëist. Hij be­licht­te het slecht ver­rich­te on­der­zoek door de po­li­tie. Vol­gens hem zal het Open­baar Mi­nis­te­rie niet kun­nen over­tui­gen dat de man het straf­ba­re feit heeft ge­pleegd. Hij vraagt zich af of zijn client al­leen in staat was de han­de­ling te ple­gen. Hij zegt dat er geen on­der­zoek is ge­daan om na te gaan op wel­ke wij­ze de man de lin­ker­arm en het rech­ter­been van het slacht­of­fer zou heb­ben vast­ge­bon­den. Kan­hai zegt dat er een huis­zoe­king is ge­daan in de wo­ning van de ver­dach­te maar er is niets ge­von­den. Zijn hemd had geen bloed­spo­ren. De raads­man zegt dat er een ha­mer is ge­von­den waar­op er geen vin­ger­spoor is aan­ge­trof­fen. Vol­gens hem is het niet be­kend van wie de ha­mer is. Hij zegt dat het niet te be­oor­de­len is of de man al­leen de han­de­ling kan heb­ben ge­pleegd. Hij haal­de de ver­kla­ring van een ge­tui­ge aan die ver­tel­de dat bij het langs­gaan van Ru­el S de hon­den in de buurt blaf­ten. De ge­tui­ge zou daar­om er­van uit­ge­gaan zijn dat de man langs­ging, maar dat is niet ko­men vast te staan. Kan­hai vindt ver­der dat het niet dui­de­lijk is ge­wor­den op wel­ke dag een kip is ge­bracht voor het slacht­of­fer om ge­slacht te wor­den. Vol­gens hem is het niet be­kend ge­wor­den wie de kip heeft schoon­ge­maakt. Hij zegt dat een po­li­tie­man in zijn pro­ces-ver­baal er­van uit­ge­gaan is dat het da­ders moe­ten zijn ge­weest en het niet om een da­der gaat. Hij merkt ver­der op dat de tie-wrap waar­mee de vrouw was vast­ge­bon­den niet is on­der­zocht, ter­wijl er zo­veel spo­ren daar­op zou­den zijn ge­weest. De of­fi­cier van jus­ti­tie bleef gis­te­ren bij haar re­qui­si­toir. Op 12 de­cem­ber zul­len Kan­hai en Ma­taw­li hun plei­dooi hou­den. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.