Ad­vo­caat wijst op con­sis­ten­te ver­kla­ring cli­ënt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Ad­vo­caat Krish Bhoen­di heeft gis­te­ren zijn plei­dooi ge­hou­den voor Car­los K, die sa­men met Le­sley K en Jeur­ni A wordt ver­dacht van een po­ging tot in­braak in een wo­ning. Bij dit ge­val is de vier­de da­der om­ge­ko­men. Bhoen­di zei dat zijn cli­ënt op 13 ju­li in ver­ze­ke­ring is ge­steld. Hij gaf aan dat de man van­af zijn aan­hou­ding con­sis­tent is ge­weest met de door hem af­ge­leg­de ver­kla­ring. Vol­gens hem heeft Car­lo K ver­klaard dat hij zich niet aan een straf­baar feit heeft schul­dig ge­maakt. Bhoen­di zegt dat de man ook op de zit­ting heeft ont­kend. Car­lo K ver­tel­de dat hij sa­men met zijn kom­pa­nen was ge­re­den naar Sa­ram­ac­ca, om­dat een van hen zijn vrien­din wil­de ont­moe­ten. Hij ver­tel­de dat ze in een au­to daar naar­toe zijn ge­gaan. Vol­gens zijn raads­man was er geen af­spraak ge­maakt voor het ple­gen van een po­ging tot in­braak. Car­lo K zegt dat een van de man­nen was uit­ge­stapt om te uri­ne­ren. Hij wist niet dat de man op het erf van een an­der was ge­gaan, want hij ging er­van uit dat de man was gaan uri­ne­ren. Kort daar­na wer­den er scho­ten ge­lost op de au­to waar­in hij zat. Bhoen­di zegt dat zijn cli­ënt God dank­baar moet zijn dat hem niets is over­ko­men, want een van de an­de­re man­nen is wel om­ge­ko­men. “De Schep­per heeft hem ge­red.” Hij zegt dat te­gen zijn cli­ënt een straf­voor­stel van een jaar is ge­daan. Car­lo K zit al vijf maan­den in het ge­vang.

Een buurt­be­wo­ner merk­te de man­nen in de au­to op en los­te scho­ten op één van de au­to­ban­den. Hij reed de wa­gen van ach­te­ren klem, maar toch wis­ten de da­ders te ont­ko­men. Bhoen­di zei ver­der dat er geen spo­ren van braak zijn aan­ge­trof­fen bij de wo­ning. Zijn cli­ënt is voor het eerst in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie en hij heeft een goe­de pro­ce­shou­ding aan de dag ge­legd. De drie ver­dach­ten de­den het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling, maar rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard heeft dit af­ge­we­zen. Vol­gens de ma­gi­straat zijn de ern­sti­ge be­zwa­ren nog aan­we­zig en zij vindt geen aan­lei­ding om hen naar huis te stu­ren. Een van de ver­dach­ten on­der­bouw­de zijn ver­zoek met het ar­gu­ment dat het om een schrik­kel­jaar gaat en dat er ver­ve­len­de din­gen ge­beu­ren. Op 12 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.