Twee­tal be­woog da­mes tot seks

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard heeft gis­te­ren be­we­zen ge­acht dat Kris­h­na D en Hem­rad­jie P drie jon­ge­da­mes heb­ben be­wo­gen tot het ple­gen van sek­su­e­le han­de­lin­gen. Ze heeft elk van hen ver­oor­deeld tot twaalf maan­den cel­straf, waar­van acht voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. Ze acht niet be­we­zen dat er spra­ke is ge­weest van ge­weld en dwang door de twee ver­oor­deel­den. Kris­h­na D en Hem­rad­jie P moesten zich voor het ge­recht ver­ant­woor­den voor men­sen­han­del. Ad­vo­caat Cli­ve Lach­man vindt dat er geen spra­ke is van men­sen­han­del. Lach­man zegt dat de zaak van zijn cli­ënt Kris­h­na D via een ver­ba­li­sant aan het rol­len kwam. Er werd een te­le­fo­nisch be­richt ont­van­gen van een man die ano­niem wens­te te blij­ven. De ano­nie­me per­soon gaf de po­li­tie te ken­nen dat hij sa­men met drie man­nen in de bar van Kris­h­na D was ge­weest om zich te ver­ma­ken. Bij die ge­le­gen­heid ont­moet­te hij drie jon­ge­da­mes in de bar die hem voor­zich­tig be­na­der­den om hem hun hul­pe­lo­ze si­tu­a­tie voor te hou­den. Ze ga­ven aan dat ze uit Gu­y­a­na wa­ren ge­ko­men en hulp no­dig had­den, om­dat ze on­der dwang moesten wer­ken. De da­mes moesten te­gen hun wil seks heb­ben met bar­be­zoe­kers. Vol­gens de ano­nie­me per­soon had Kris­h­na D de te­le­foons van de drie da­mes af­ge­pakt. Naar aan­lei­ding hier­van heeft de po­li­tie een on­der­zoek in­ge­steld. Lach­man zegt dat de da­mes, die wa­ren aan­ge­trok­ken als ser­veer­sters uit Gu­y­a­na, bij de po­li­tie een an­de­re ver­kla­ring heb­ben af­ge­legd. Ze heb­ben ver­klaard dat ze niet te­gen hun wil seks heb­ben be­dre­ven. “Dat be­te­kent dat de ver­kla­ring van de ano­nie­me per­soon niets an­ders is dan leu­gen­ach­tig. Hier­op stoelt het he­le on­der­zoek”, merkt Lach­man op. Ook ad­vo­caat Jo­an Ga­rib vindt dat haar clien­te Hem­rad­jie P geen ken­nis droeg van mo­ge­lij­ke men­sen­han­del. Vol­gens haar wa­ren de da­mes vrij in be­we­ging. Bei­de ver­oor­deel­den wa­ren eer­der in vrij­heid ge­steld en zijn gis­te­ren niet in de rechts­zaal ver­sche­nen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.