“Ik wurg­de hem niet hard”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - “Ik wurg­de hem niet hard”, ver­klaar­de Vij­ail­a­li­ta R (39) aan de rech­ter gis­te­ren in een kort ver­hoor. Ze wordt ver­dacht van de moord op de 71-ja­ri­ge An­na Sleur.

Vol­gens de vrouw had zij hem in een wurg­greep ge­hou­den, waar­bij de man nog met haar ru­zie­de. Ze zegt dat hij nog in le­ven was en adem­de. Nog voor­dat ze hem ‘licht­jes’ had ge­wurgd, kreeg ze ru­zie met hem.

Ze had hem naar het toi­let ge­bracht en ver­schoond. Ze bracht hem ver­vol­gens naar de bad­ka­mer en liet hem ba­den. Ze bracht hem daar­na naar het bed om hem af te dro­gen. De man wil­de nog geen kle­ren aan­trek­ken en maak­te vol­gens haar nog steeds ru­zie met haar. Op ge­ge­ven mo­ment viel de man van het bed, waar­na zij hem weer op het bed plaatste. “Ik was zo kwaad ge­wor­den dat ik hem heb ge­klapt.” Vol­gens haar ging de man door met de be­le­di­gin­gen, waar­na zij hem heeft ge­wurgd.

Een ver­ba­li­sant ge­tuig­de gis­te­ren dat een wets­die­naar die aan de over­kant van de ver­dach­te woont, de po­li­tie alar­meer­de. De po­li­tie­man gaf aan dat hij zijn over­buur­man niet zag en een vreem­de geur waar­nam. Hij zag dat zijn buur­vrouw op het bal­kon sliep. De po­li­tie stel­de toen een on­der­zoek in en trof de ver­dach­te voor een su­per­markt aan. Ze was be­zig een bier­tje te drin­ken. In eer­ste in­stan­tie wei­ger­de ze een on­der­zoek in haar wo­ning te la­ten doen. Toen een agen­te er­bij werd ge­haald, kreeg de po­li­tie haar zo­ver dat een on­der­zoek in de wo­ning is ge­daan. Uit het on­der­zoek blijkt, dat de ver­dach­te, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van ad­vo­caat Ge­or­get­te Le­ter, de man eer­der heeft ge­sla­gen. Op 12 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.