Weg­ge­brui­kers ver­nie­ti­gen ver­keers­meu­bi­lair

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Het di­rec­to­raat Open­baar Groen van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken heeft vo­ri­ge week al het ver­keers­meu­bi­lair van­af het vlieg­veld van Wa­ge­nin­gen tot en met de Hen­ar­brug her­steld. Ray­mond Hi­ra, co­ör­di­na­tor van Open­baar Groen Wa­ge­nin­gen, geeft aan dat de ver­keers­bor­den vaak om­ver wor­den ge­re­den door be­stuur­ders. Het is ook ge­ble­ken dat trac­tor­be­stuur­ders die ge­bruik ma­ken van de ber­men, de ver­keers­bor­den ka­pot rij­den. Hi­ra vraagt zich af wat zij er­aan heb­ben om de­ze bor­den ka­pot te rij­den. De bor­den die­nen als waar­schu­wing voor de weg­ge­brui­kers. Op be­paal­de bor­den zijn snel­he­den aan­ge­ge­ven, na­de­ring van brug­gen en bij be­paal­de de bocht­aan­dui­ding. Door de bor­den te vol­gen, kun­nen de be­stuur­ders vei­li­ger rij­den. Open­baar Groen heeft al­les weer net­jes te­rug­ge­plaatst. Op en­ke­le plaat­sen zijn ook de pa­len mee­ge­no­men waar­aan de bor­den wa­ren be­ves­tigd. Hi­ra is niet te spre­ken over het ge­drag van de be­paal­de bur­gers en doet een be­roep op de weg­ge­brui­kers om al het ver­keers­meu­bi­lair met rust te la­ten. Het zijn staats­ei­gen­dom­men en bij ver­nie­ling staat er een straf op. Ech­ter is het moei­lijk te con­tro­le­ren wie de ver­nie­lin­gen aan­richt.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.