VHP pre­sen­teert zich als al­ter­na­tief op po­li­tie­ke ver­ga­de­rin­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP) start met po­li­tie­ke bij­een­kom­sten in buur­ten en wij­ken. Par­tij­voor­zit­ter Chan­dri­ka­persad San­tok­hi zegt aan de krant dat er in to­taal twin­tig po­li­tie­ke ver­ga­de­rin­gen zul­len wor­den ge­hou­den. Daar­bij zal de VHP zich als al­ter­na­tief pre­sen­te­ren voor de ge­meen­schap en aan­ge­ven dat zij het land uit de hui­di­ge eco­no­mi­sche pro­ble­men kan ha­len. Met de po­li­tie­ke ver­ga­de­rin­gen wordt een aan­vang ge­maakt op 12 de­cem­ber en zij du­ren tot 16 ja­nu­a­ri 2017. “We gaan de po­li­tie­ke bij­een­kom­sten heb­ben die voor een­ie­der toe­gan­ke­lijk zul­len zijn.” San­tok­hi zegt dat de eer­ste bij­een­komst zal wor­den ge­hou­den in Pa­ra­ma­ri­bo.

Daar­na wordt het Wa­ni­ca en ver­vol­gens ko­men de ove­ri­ge dis­tric­ten aan de beurt. Vol­gens de lei­der van de groot­ste op­po­si­tie­par­tij is er ge­ko­zen voor bij­een­kom­sten in de buur­ten en wij­ken, om­dat de­ze be­wo­ners vaak in de gro­te par­tij­ver­ga­de­rin­gen niet kun­nen par­ti­ci­pe­ren van­we­ge de af­stand. Rond 16 ja­nu­a­ri vol­gend jaar zal de par­tij een gro­te bij­een­komst heb­ben. Het doel van de po­li­tie­ke bij­een­kom­sten is de ge­meen­schap te in­for­me­ren en so­li­da­ri­teit te to­nen met het volk. San­tok­hi wil de men­sen be­wust ma­ken dat het land een an­der be­leid no­dig heeft en een an­de­re re­ge­ring. VHP zal zich als al­ter­na­tief pre­sen­te­ren met is­sues die er gaan­de zijn en hoe de par­tij de­ze pro­ble­men denkt aan te pak­ken. Mo­men­teel zijn de struc­tu­ren­bij­een­kom­sten van de par­tij gaan­de. Hier­voor is San­tok­hi gis­te­ren naar Nic­ke­rie ge­weest om te ver­ga­de­ren met de par­tij­struc­tu­ren van dat dis­trict. San­tok­hi wil een struc­tuur in elk dis­trict heb­ben die een breed draag­vlak heeft. Hij heeft ook een po­li­tie­ke ver­ga­de­ring met de struc­tu­ren van de par­tij ge­had, waar­bij in­ter­ne za­ken, de po­li­tiek­voe­ring in het land en de cha­o­ti­sche si­tu­a­tie zijn be­spro­ken. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.