Nieuw lo­go Su­ri­naam­se Post­spaar­bank

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Een nieuw lo­go en nieu­we slag­zin wer­den on­langs ont­huld door de Su­ri­naam­se Post­spaar­bank (SPSB). De ge­ko­zen kleu­ren en het ont­werp van het nieu­we lo­go van de SPSB zijn te­rug te vin­den in en aan het ge­bouw. Dit staat in een be­richt van de SPSB.

Bij de aan­stel­ling van de nieu­we di­rec­teur is bij de Su­ri­naam­se Post­spaar­bank een tra­ject van ver­nieu­wing, ver­an­de­ring en ver­be­te­ring ge­start. Bij dit tra­ject hoort ook een nieu­we huis­stijl. Er staat dat er tij­dens de ont­werp­fa­se ver­schil­len­de schets­lo­go’s ge­pre­sen­teerd zijn door het bu­reau Com­mu­ni­ca­te. De­ze zijn ter be­oor­deel­ding voor­ge­legd aan de di­rec­tie en het ma­na­ge­ment van de SPSB. De di­rec­tie, het ma­na­ge­ment en ont­werp­bu­reau heb­ben ge­du­ren­de het pro­ces nauw sa­men­ge­werkt en veel in­span­ning ge­pleegd om te ko­men tot het uit­ein­de­lij­ke re­sul­taat. De di­rec­tie en ont­wer­per heb­ben zich voor wat be­treft de vorm­ge­ving, vol­gens het be­richt, la­ten in­spi­re­ren door de im­po­san­te wen­tel­trap­pen die cen­traal staan in het hoofd­ge­bouw. Ver­meld wordt dat de kleu­ren van het lo­go al eni­ge tijd de ge­vels van het ge­bouw sie­ren. De ju­ri­di­sche stap­pen om de le­gi­ti­mi­teit van de nieu­we huis­stijl vei­lig te stel­len, zijn al ge­no­men met de re­gi­stra­tie van het lo­go en de slo­gan bij het Bu­reau In­tel­lec­tu­e­le Ei­gen­dom­men.

Er staat dat de di­rec­tie, het ma­na­ge­ment en per­so­neel al op de hoog­te zijn dat het lo­go ge­lij­ke­nis­sen ver­toont met dat van di­ver­se an­de­re bui­ten­land­se be­drij­ven. Ver­meld wordt dat ze toch ach­ter dit lo­go staan. Bij het ont­wer­pen van een lo­go la­ten de ont­wer­pers zich vaak in­spi­re­ren door de­zelf­de kern­waar­den en be­te­ke­nis­sen van kleu­ren, waar­door het kan voor­ko­men dat de sym­bo­liek die zij wil­len doen te­rug­ko­men in het lo­go, leidt tot ge­lij­ke­nis­sen in het re­sul­taat. Hier­door komt het in de prak­tijk va­ker voor dat lo­go’s op el­kaar lij­ken.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.