‘Bom­bay Park’ over­ge­dra­gen aan ge­meen­schap

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

SA­RAM­AC­CA – Het ‘Bom­bay Park’ te Von Frey­burg in het dis­trict Sa­ram­ac­ca is don­der­dag mid­dels het ont­hul­len van het naam­bord of­fi­ci­eel over­ge­dra­gen aan de ge­meen­schap van Sa­ram­ac­ca. Het op­zet­ten van het ver­fraai­de wacht­huis­je is het ini­ti­a­tief van Sand­jay Gopal, ar­chi­tect en naam­ge­ver van het pro­ject. Dit pro­ject, dat in sa­men­wer­king met de di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Doe­bay van Sa­ram­ac­ca is ge­re­a­li­seerd, is een ge­schenk aan de be­wo­ners van Sa­ram­ac­ca. De ont­hul­ling van het naam­bord is ge­daan door dc Doe­bay en Gopal. De fi­nan­ci­ën voor dit pro­ject zijn vol­le­dig ter be­schik­king ge­steld door Gopal, ter­wijl de bouw­werk­zaam­he­den on­der su­per­vi­sie van de Tech­ni­sche Dienst van het com­mis­sa­ri­aat wa­ren. De werk­zaam­he­den zijn door over­heids­amb­te­na­ren van de res­sor­ten Tij­ger­kreek en Cal­cut­ta uit­ge­voerd. Bij de­ze aan­ge­le­gen­heid wa­ren ook aan­we­zig: al­ge­meen co­ör­di­na­tor van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken Sa­ram­ac­ca, Ken­neth Kromo­ka­rio en de plaat­se­lij­ke be­wo­ners. Dc Doe­bay be­dank­te de ini­ti­a­tief­ne­mer voor het re­a­li­se­ren van dit mooie pro­ject en vroeg de ge­meen­schap om zui­nig er­mee om te gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.