Su­ri­na­me Al­co­ho­lic Be­ve­r­ages ge­denkt ja­ri­ge My­tyl­school

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Su­ri­na­me Al­co­ho­lic Be­ve­r­ages NV (SAB) heeft don­der­dag zijn 50-ja­rig be­staan her­dacht. In het ka­der hier­van heeft SAB ver­schil­len­de do­na­ties ge­daan aan maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties waar­on­der Stich­ting My­tyl­school Su­ri­na­me, die on­langs ook haar vijf­tig­ja­rig be­staan heeft her­dacht. Dit staat in een pers­be­richt van SAB. SAB NV heeft de My­tyl­school be­dacht mid­dels het aan­ko­pen van 100 ge­denk­boek­jes van 50 jaar My­tyl­school Su­ri­na­me. Mid­dels ver­sprei­ding van de ge­denk­boek­jes in bin­nen- en bui­ten­land kun­nen meer men­sen ken­nis­ne­men van het bij­zon­de­re en suc­ces­vol­le werk van de­ze school. Ver­der wordt er aan­ge­ge­ven dat er hier­door een groei van de leer­lin­gen kan wor­den be­werk­stel­ligd. Ook zul­len er hier­door meer fond­sen be­schik­baar ko­men mid­dels do­na­ties.

Ver­meld wordt dat de Stich­ting My­tyl­school Su­ri­na­me een school is waar kin­de­ren met een li­cha­me­lij­ke be­per­king in een voor hun aan­ge­pas­te om­ge­ving, on­der ade­qua­te be­ge­lei­ding en op struc­tu­re­le wij­ze re­gu­lier on­der­wijs kun­nen ge­nie­ten. SAB NV is al ja­ren het eni­ge be­drijf in Su­ri­na­me dat al­co­ho­li­sche pro­duc­ten pro­du­ceert. Sinds de op­rich­ting in 1966 wor­den de be­ken­de Su­ri­naam­se rums met veel trots ge­pro­du­ceerd, wel­ke ver­schei­de­ne in­ter­na­ti­o­na­le prij­zen heb­ben be­haald.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.