Nederland en Bel­gië te­ke­nen cor­rec­tie van lands­gren­zen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Nederland en Bel­gië heb­ben gis­te­ren een grens­ver­drag ge­slo­ten, waar­door een deel van wat voor­heen Bel­gië was nu on­der Nederland valt en om­ge­keerd. De on­der­te­ke­ning is on­der­deel van het staats­be­zoek van ko­ning Fi­lip en ko­nin­gin Ma­thil­de aan Nederland. Re­den voor de aan­pas­sing van de gren­zen was de on­dui­de­lij­ke si­tu­a­tie in het ge­bied rond de Maas tus­sen Eijs­den-Mar­gra­ten (pro­vin­cie Lim­burg) en het Bel­gi­sche We­zet. Dat leid­de tot pro­ble­men op het ge­bied van hand­ha­ving van de open­ba­re or­de. In ju­ni werd al een zo­ge­he­ten me­mo­ran­dum over de grens­cor­rec­tie ge­te­kend. Het ver­drag werd in het Ko­nink­lijk Pa­leis op de Dam in Am­ster­dam on­der­te­kend door mi­nis­ter Bert Koen­ders van Bui­ten­land­se Za­ken en zijn Bel­gi­sche ambt­ge­noot Di­dier Reyn­ders. Daar­mee werd let­ter­lijk in­houd ge­ge­ven aan het the­ma van het drie­daag­se staats­be­zoek: “grens­over­schrij­den­de sa­men­wer­king”. Reyn­ders noem­de het mis­schien wel uniek dat een grens­cor­rec­tie tus­sen twee lan­den zon­der con­flic­ten en oor­log tot stand kan ko­men. “Mis­schien is dat wel al­leen mo­ge­lijk tus­sen Nederland en Bel­gië.”

Koen­ders en Reyn­ders spra­ken gis­te­ren ook over ver­de­re sa­men­wer­king op het ge­bied van vei­lig­heid. Tij­dens een pers­con­fe­ren­tie be­na­druk­ten bei­de mi­nis­ters het be­lang hier­van bij on­der meer ter­ro­ris­me­be­strij­ding. “Ons buur­land is op een zeer wre­de ma­nier ge­trof­fen door ter­reur. Wij voe­len ons als Nederland zeer be­trok­ken”, zei Koen­ders. “Al­leen door sa­men­wer­king kun­nen we ter­ro­ris­me het hoofd bie­den.”

(AD/ fo­to: akamai­zed.net)

Staats­be­zoek van ko­ning Fi­lip en ko­nin­gin Ma­thil­de aan Nederland.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.