COA stoot dui­zend werk­ne­mers af

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

RIJSWIJK - Het Cen­traal Or­gaan op­vang Asiel­zoe­kers (COA) neemt af­scheid van on­ge­veer een der­de van het per­so­neel. Door een da­ling van het aan­tal vluch­te­lin­gen dat naar Nederland komt, is een groot deel van het per­so­neel over­bo­dig ge­wor­den.

Bij het coa werk­ten vo­rig jaar, op het hoog­te­punt van de vluch­te­lin­gen­cri­sis, zo’n 4500 men­sen. Zij moesten ra­zend­snel wor­den aan­ge­no­men toen er plot­se­ling dui­zen­den asiel­zoe­kers per week naar Nederland kwa­men. On­der meer door de deal die de EU met Tur­kije sloot, is dat aan­tal nu veel la­ger. Veel vluch­te­lin­gen wor­den nu daar op­ge­van­gen.

Eer­der dit jaar nam het COA al af­scheid van een paar hon­derd werk­ne­mers. Zij wa­ren niet meer no­dig om­dat de mees­te nood­op­vanglo­ca­ties voor asiel­zoe­kers dicht kon­den. Er zijn in­mid­dels vol­doen­de bed­den in nor­ma­le azc’s. Om­dat de in­stroom al maan­den la­ger is, laat het COA nu nog on­ge­veer een der­de van de res­te­ren­de 4000 men­sen gaan. Vol­gens COA-di­rec­teur Bak­ker is er in­mid­dels vol­doen­de op­vang­ca­pa­ci­teit en kun­nen er snel af­spra­ken wor­den ge­maakt met ge­meen­ten over nieu­we op­vang­plek­ken als er plots weer meer vluch­te­lin­gen ko­men. Het ka­bi­net re­kent voor 2017 op 42.000 asiel­zoe­kers, net zo­als het dit jaar deed. Er kwa­men dit jaar tot en met ok­to­ber daad­wer­ke­lijk 23.800 asiel­ver­zoe­ken bin­nen. In 2015 kwa­men 50.000 asiel­zoe­kers naar Nederland.

(AD)

De­mon­stran­ten voor de wo­ning van de voor sek­su­eel mis­bruik ver­oor­deel­de zwem­le­raar Ben­no L.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.