Be­ge­lei­ding ‘op­hef­boe­ven’ stokt door pu­blie­ke aan­dacht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

LEI­DEN - Ex-cri­mi­ne­len die vol­op in de aan­dacht staan van de sa­men­le­ving en de me­dia krij­gen vaak niet de juis­te on­der­steu­ning om het te red­den in de maat­schap­pij. Uit in­ter­views met ex-ge­de­ti­neer­den blijkt dat hulp­ver­le­ners meer be­zig zijn met het be­heer­sen van ri­si­co’s dan met de nood­za­ke­lij­ke in­te­gra­tie. Hier­door wordt de kans op re­ci­di­ve ver­moe­de­lijk gro­ter.

Dat blijkt uit een rap­port van de Uni­ver­si­teit van Lei­den. De rap­por­teurs de­den on­der­zoek naar ‘maat­schap­pe­lijk ge­voe­li­ge ex-ge­de­ti­neer­den’, per­so­nen die vol­op in de pu­blie­ke en po­li­tie­ke be­lang­stel­ling staan door de aard van hun da­den, zo­als bij­voor­beeld ze­den­de­lin­quen­ten. Uit een re­cen­te ana­ly­se van het In­sti­tuut Fy­sie­ke Vei­lig­heid (IFV) bleek al dat er steeds va­ker spra­ke is van maat­schap­pe­lij­ke com­mo­tie over de her­in­tre­de van ex-ge­de­ti­neer­den.

Voor het rap­port spra­ken de we­ten­schap­pers met tien ex­ge­de­ti­neer­den en ze­ven­tien hulp­ver­le­ners. De ex-de­lin­quen­ten ge­ven aan be­hoor­lij­ke pro­ble­men te on­der­vin­den met de juis­te be­ge­lei­ding. Al in de­ten­tie is er te wei­nig aan­dacht, om­dat ze op bij­zon­de­re af­de­lin­gen zit­ten waar wei­nig aan­dacht is voor te­rug­keer in de maat­schap­pij.

Ook na de­ten­tie blijkt het mis te gaan om­dat de ex-ge­de­ti­neer­den een dub­bel stig­ma heb­ben: ze zijn niet al­leen ex-ver­oor­deeld, maar heb­ben ook het stem­pel ‘vei­lig­heids­ri­si­co’ op hun hoofd staan. De ge­ïn­ter­view­den zeg­gen dat hulp­ver­le­ners door de maat­schap­pe­lij­ke druk vaak meer be­zig zijn met het be­heer­sen van de ri­si­co’s dan met on­der­steu­ning.

Uit het rap­port blijkt zelfs dat en­ke­le ex-ge­de­ti­neer­den met een ze­de­nach­ter­grond maan­den tot ja­ren op straat heb­ben rond­ge­zwor­ven om­dat ze geen wo­ning kon­den vin­den. Zij kre­gen naar ei­gen zeg­gen geen ade­qua­te hulp van be­trok­ken par­tij­en zo­als het OM, Re­clas­se­ring Nederland en ge­meen­ten.

Vol­gens de rap­por­teurs schuilt er een ge­vaar in het be­na­druk­ken van ri­si­co­be­heer­sing. Pa­ra­doxaal ge­noeg wordt met de­ze na­druk op vei­lig­heid, de kans op re­ci­di­ve ten min­ste in the­o­rie juist ver­groot. Een van de res­pon­den­ten, een ver­oor­deel­de pe­do­fiel, zegt daar het vol­gen­de over. “Ik denk dat het groot­ste pro­bleem is dat er be­wust van­uit de over­heid niet ge­werkt wordt aan re-in­te­gra­tie of re­so­ci­a­li­sa­tie, dom­weg om­dat wij een groep vor­men die toch niet ge­wenst is. De sa­men­le­ving hoopt dat ik zo snel mo­ge­lijk dood neer­val, al dan niet met hulp van een an­der.” De rap­por­teurs ge­ven aan dat uit eer­der we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek in het bui­ten­land blijkt dat stig­ma­ti­se­ring een zeer ne­ga­tie­ve in­vloed kan heb­ben op het al­ge­he­le pro­ces van her­in­tre­ding van ex-ge­de­ti­neer­den. Door stig­ma­ti­se­ring kan iso­la­tie en ge­brek­ki­ge so­ci­a­le on­der­steu­ning ont­staan en dat ver­groot uit­ein­de­lijk de kans op re­ci­di­ve. De op­stel­lers van het rap­port me­nen dat er meer na­druk moet ko­men op daad­wer­ke­lij­ke be­ge­lei­ding. Ook kan so­ci­a­le on­der­steu­ning door bij­voor­beeld vrij­wil­li­gers bij­dra­gen aan het door­bre­ken van het ge­voel van col­lec­tie­ve stig­ma­ti­se­ring en so­ci­a­le ver­vreem­ding.

(AD/ fo­to: pers­groep.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.