Pro­gram­ma­over­zicht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

03:30 FIFA U-20

Wo­men’s

World Cup: Se­mi - Fi­nal 1: Ko­rea DPR - USA

06:30 FIFA U-20 Wo­men’s World Cup: Se­mi - Fi­nal 2: Ja­pan - Fran­ce 08:30 NBA High­lights

(Herh.)

09:20 Doc.: Rick Ste­ves’

Eu­ro­pean Christ­mas 10:20 Doc.: Booze Tra­ve­ler:

Ja­pan Un­cor­ked

11:10 Se­rie: New Girl

11:35 Ani­ma­ti­on mo­vie: Christ­mas Ca­rol: The Mo­vie

13:00 Mo­vie:

A Christ­mas Star

14:25 Mo­vie: The Imita­ti­on

Game

16:30 WWE Raw

19:05 Co­me­dy se­rie: Ja­ne

The Vir­gin

19:50 NBA High­lights

21:00 NBA: De­troit @

Char­lot­te

23:30 Dra­ma se­rie: De­vious

Maids (herh.)

00:15 NBA High­lights

(Herh.)

01:00 Mo­vie: The Who­le

Truth

02:30 Mo­vie: Mi­ke and Da­ve

Need Wed­ding Da­tes 04:10 Mo­vie: A Christ­mas

Star

05:30 Car­toons

(Wij­zi­gin­gen Voor­be­hou­den)

12:00 Mo­vie: Big Game 13:40 Ani­ma­ti­on Mo­vie:

Po­ke­mon 4ever 15:00 Mo­vie: Po­ke­mon

Heroes

16:45 Eng­land - EFL Cup: Li­ver­pool - Leeds Uni­ted

18:50 X - Fac­tor

20:00 The Voi­ce - Top 10

Per­for­man­ces

22:00 Ac­ti­on se­rie: The

Flash

23:00 Ac­ti­on se­rie: Jes­si­ca

Jo­nes

23:45 Ac­ti­on se­rie: Ha­waii

Fi­ve-0

00:25 Talk­show: The To­night Show Star­ring Jim­my Fal­lon

(Whoopi Gold­berg) 01:10 Mo­vie: Sin Ci­ty

03:10 Mo­vie: Big Game 04:40 Ani­ma­ti­on Mo­vie:

Po­ke­mon 4ever

05:55 Mo­vie: Po­ke­mon

Heroes

07:15 Mo­vie: Star­dust

09:25 Mo­vie: Fly­boys (Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den )

08:35 Just for laughs

09:10 Mo­vie: Aas­hi­qui

(clas­sic)

11:50 Mo­vie: Baads­hah 15:00 Just for laughs

15:25 Mo­vie:

Kyun Ho Gaya Na 18:35 Mo­vie: Tum Bin 21:25 Mo­vie: Rish­tey

00:15 Mo­vie: The Kil­ler 02:10 Mo­vie: Baads­hah 05:05 Mo­vie:

Kyun Ho Gaya Na (Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den)

07:00 BBC Nieuws

07:30 Ste­ven

Rey­meMi­ni­s­tries 08:10 Fit­ness: in­sa­ni­ty

Wor­kout Car­dio Po­wer

Re­sis

09:00 Ca­rib­bean New­sil­ne 09:35 The Flint­s­to­nes

10:05 ATV Sport

10:55 Tom And Jer­ry And

The Wi­zard Of OZ 12:00 BBC Nieuws

12:40 The Ru­bing He­alth

Foun­da­ti­on

13:00 Te­ken­film: Wheels On

The Bus

14:00 Su­per hit vi­deo: Su­per

In­tro Clips

15:00 Good Luck Char­lie 15:25 Antho­ny Bour­dain:

Parts Un­known

16:20 Beurs 2016 (Herh.) 17:00 Liv And Mad­dy

17:25 Su­per Book

18:00 Nieuws

18:55 Be­licht

19:15 Lip Sync Batt­le

19:55 Bi­zar­re: De­li­cious

Des­ti­na­ti­ons

21:00 Beurs 2016

21:50 Trek­king: Tek.2/ Dou­ble Tek.2/ Match.3/High.5 Ho­li­day Ba­king

22:00

Cham­pi­ons­hip

22:45 Chi­ca­go Med

23:35 Ca­rib­bean New­sli­ne 00:50 Qu­ar­ry

01:05 Herh. ATV Nieuws 01:45 EIN­DE

UIT­ZEN­DING (Wij­zi­gin­gen voorb­hou­den)

07:00 CNN Nieuws

12:00 Car­toons

15:00 Ani­mal Pla­net

17:00 Su­ri Tu­nes

18:00 Fit­ness: Yo­ga A Jour­ney Though The Cha­kras

19:00 ATV Nieuws

19:40 The Car­mi­chael Show 20:05 Cra­zy Ex-Gir­lfriend 21:00 Pa­no­ra­ma “li­ve”

21:50 Ce­dar Co­ve

22:35 Ca­rib­bean New­sli­ne 23:05 Tv.Film: Con­tain­ment 00:25 EIN­DE

UIT­ZEN­DING (Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den) Le­raar aan leer­ling: ‘Ken jij Frans?’

‘Ja, me­neer, Frans is mijn oom.’

‘Nee, dat be­doel ik niet, spreek jij Frans?’

‘Ja, me­neer, el­ke zon­dag wan­neer hij bij ons op be­zoek komt.’

‘Nee, dat be­doel ik ook niet, ver­sta jij Frans?’

‘Ja, me­neer, maar dan moet hij wel Ne­der­lands pra­ten.’ BID­DING­HUI­ZEN - Bij de ge­ruim­de kip­pen­boer­de­rij in Bid­ding­hui­zen (Fle­vo­land) is geen vo­gel­griep aan­ge­trof­fen. Dat heeft de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit (NVWA) gis­te­ren be­kend­ge­maakt.

De 21.000 vlees­kui­kens zijn pre­ven­tief ge­dood, na­dat vo­ri­ge week vo­gel­griep werd vast­ge­steld op een vlees­een­den­be­drijf niet ver daar van­daan. Al­leen bij dat be­drijf is vo­gel­griep ge­von­den. Het ging om de be­smet­te­lij­ke H5N8-va­ri­ant. In to­taal wer­den ne­gen pluim­vee­be­drij­ven ge­con­tro­leerd.

De ge­ruim­de vlees­kui­kens­boer­de­rij ligt bin­nen een ki­lo­me­ter van het be­drijf waar vrij­dag de vo­gel­griep werd aan­ge­trof­fen. Op het vlees­een­den­be­drijf wer­den zo’n vijf­hon­derd do­de een­den ge­von­den. Na vast­stel­ling van de vo­gel­griep en ster­ke ver­moe­dens dat het ging om de be­smet­te­lij­ke va­ri­ant, wer­den al­le een­den op het be­drijf ge­dood om de ver­sprei­ding van het vi­rus te voor­ko­men. In to­taal wer­den 190.000 vo­gels ge­ruimd.

Vol­gens een woord­voer­der van de NVWA gaat het om vo­gels bij zo­wel bij het vlees­een­den­be­drijf in Bid­ding­hui­zen als bij twee aan­ver­wan­te be­drij­ven in Hier­den en Er­me­lo. Ook zijn bin­nen een straal van 3 ki­lo­me­ter van het be­drijf in Bid­ding­hui­zen drie be­drij­ven on­der­zocht. Bij geen van hen werd vo­gel­griep aan­ge­trof­fen. Wel blijft er voor­als­nog een ver­voers­ver­bod bin­nen een straal van 10 ki­lo­me­ter van het be­smet­te vlees­een­den­be­drijf. Met de maat­re­ge­len hoopt de NVWA dat het griep­vi­rus zich niet ver­der ver­spreidt. Voor al­le be­drij­ven die vo­gels hou­den die be­stemd zijn voor de pro­duc­tie van vlees en ei­e­ren geldt al sinds 9 no­vem­ber een op­hok- en af­scherm­plicht. Daar­naast moe­ten kin­der­boer­de­rij­en, die­ren­tui­nen en hou­ders van hob­by­vo­gels er­voor zor­gen dat hun vo­gels niet in con­tact ko­men met wil­de wa­ter­vo­gels. Ver­der geldt er een ver­bod op de jacht op wa­ter­vo­gels.

(AD/ fo­to: rd.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.