Oog­arts: ‘Vuur­werk van nu is ge­woon wa­pen­tuig’

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

HELMOND - De jaar­wis­se­ling komt snel dich­ter­bij en hier en daar wordt al flink met vuur­werk ge­knald. Elk jaar leidt die ‘feest­vreug­de’ weer tot slacht­of­fers. Oog­art­sen Tj­eerd de Fa­ber, woord­voer­der van het Ne­der­lands Oog­heel­kun­dig Ge­zel­schap, en van Ger van Rens, ver­bon­den aan het El­ker­liek zie­ken­huis in Helmond, roe­ren de trom en waar­schu­wen voor de ge­va­ren. “Wat je te­gen­woor­dig ziet, kun je geen vuur­werk meer noe­men.”

Rot­jes, mor­tie­ren, co­bra’s, ni­tra­ten en strij­kers. Hoe lui­der de knal, hoe be­ter, dat lijkt het mot­to te zijn ge­wor­den met Oud en Nieuw. Maar vuur­werk kun je het niet meer noe­men, is oog­arts Ger van Rens van me­ning. “Het zijn ge­woon com­ple­te hand­gra­na­ten!” En hoe­wel het aan­tal men­sen met (oog)let­sel de af­ge­lo­pen ja­ren af­neemt, de ernst van het let­sel wordt al­leen maar gro­ter. Tij­dens de af­ge­lo­pen jaar­wis­se­ling kwa­men lan­de­lijk 482 men­sen op de spoed­ei­sen­de hulp te­recht met vuur­werk­let­sel. Dat wa­ren er bij­na hon­derd min­der dan in 2014, een da­ling van 16 pro­cent. 160 men­sen lie­pen oog­let­sel op, met na­me door le­gaal sier­vuur­werk. Vijf­tien van hen wer­den blind aan een oog. Het jaar daar­voor wa­ren dat er tien. Bij één slacht­of­fer moest het oog ge­am­pu­teerd wor­den.

41 pro­cent van de slacht­of­fers is ge­raakt door vuur­werk dat door ie­mand an­ders is af­ge­sto­ken. Van Rens heeft er geen goed woord voor over. “Het meest tries­te is nog wel dat het vaak om­stan­ders be­treft.”

Vol­gens Rens is het af­ste­ken van vuur­werk echt iets van de laat­ste ja­ren. “In de ja­ren vijf­tig stak nog nie­mand vuur­werk aan.” De oog­arts zou dan ook het liefst te­rug gaan naar de tijd dat con­su­men­ten zich niet be­zig­hiel­den met rot­jes en sier­pot­ten.

“In het bui­ten­land kij­ken ze met ver­ba­zing en af­schuw naar Nederland. We moe­ten hier een helm op als je op een brom­fiets zit, al­les voor de vei­lig­heid. Maar een dag per jaar mag je el­kaar dus wel be­sto­ken met vuur­werk. We den­ken dat het geen kwaad kan. Maar ik weet dat we tij­dens Oud en Nieuw in het zie­ken­huis met dub­be­le teams moe­ten draai­en.”

De oor­zaak heeft vol­gens Van Rens te ma­ken met het feit dat veel men­sen het ge­vaar ba­ga­tel­li­se­ren. Hij wijst op de kin­de­ren met rug­zak­jes vol vuur­werk op straat. “Dan denk ik: stel dat een pijl in dat rug­zak­je te­recht komt en het vuur­werk daar­in ont­ploft, dan wordt zo’n kind door­mid­den ge­sple­ten.”

Net als ie­der jaar pro­be­ren (oog)art­sen en het Ne­der­lands Oog­heel­kun­dig Ge­zel­schap (NOG) een stok­je te ste­ken voor de con­su­men­ten­ver­koop van vuur­werk. De po­li­tiek werkt al­leen nog niet erg mee. Van Rens: “Ze lo­pen daar niet warm voor. Den Haag zit in een ivo­ren to­ren, po­li­ti­ci kij­ken al­leen naar de kor­te ter­mijn. Maar wat mij be­treft is het in 2017 echt af­ge­lo­pen. We doen als oog­art­sen een be­roep op de po­li­tiek om dit te ver­bie­den. Laat ge­meen­ten mooi sier­vuur­werk af­ste­ken, zo­als je ziet in Sydney.” Tj­eerd de Fa­ber, oog­arts in Het Oog­zie­ken­huis Rot­ter­dam en vuur­werk­woord­voer­der van het NOG hoopt dat bur­gers die hun me­ning de­len de an­ti­vuur­werk­pe­ti­tie in­vul­len.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.