Drugs­zaak Sa­tu­dar­ah: ei­sen tot acht jaar

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

BRE­DA - Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) heeft gis­te­ren in de recht­bank in Bre­da tot acht jaar cel ge­ëist, in een gro­te zaak te­gen een ver­meen­de drugs­ben­de met Sa­tu­dar­ah­pre­si­dent An­ge­lo M. aan het hoofd. Vi­ce­pre­si­dent Björn E. van het Til­burg­se chap­ter zou de la­bo­rant zijn die de drugs maak­te.

Te­gen E. klonk de hoog­ste eis. Pre­si­dent we­reld­wijd van de mo­tor­club, An­ge­lo M., zou vijf jaar ach­ter de tra­lies moe­ten. Xan­ter­ra M., broer van An­ge­lo en ook pre­si­dent van de club, hoor­de één jaar te­gen zich ei­sen voor wit­was­sen. In to­taal hoor­den veer­tien ver­dach­ten de eis te­gen hen. Een aan­tal is lid van Sa­tu­dar­ah. Te­gen één ver­dach­te eis­te jus­ti­tie vrij­spraak. De be­lang­rijk­ste ver­den­kin­gen zijn de pro­duc­tie van en han­del in hard­drugs, wa­pen­be­zit en wit­was­sen.

In to­taal werd maan­dag 37,5 jaar cel ge­ëist. Het lid­maat­schap van de mo­tor­club is niet straf­baar. Vol­gens of­fi­cier van jus­ti­tie Toi­ne van de Ven werd Sa­tu­dar­ah ech­ter wel ge­bruikt om de drugs­ben­de te vor­men. “De sa­men­wer­king werd vorm­ge­ge­ven door het lid­maat­schap van Sa­tu­dar­ah. An­ge­lo M. had van­uit zijn rol als lei­der van de mo­tor­club al van na­tu­re het aan­zien als lei­der van de cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie.”

M. on­der­hield con­tact met ver­dach­ten uit Li­tou­wen voor het ver­krij­gen van grond­stof­fen voor de drugs. Bo­ven­dien wer­den ook in Nederland grond­stof­fen ge­kocht bij de che­mie­groot­han­del van ver­dach­te André S. in Eind­ho­ven. Op 30 no­vem­ber 2011 werd M. na een ge­vaar­lij­ke ach­ter­vol­ging over de A2 met hulp van een po­li­tie­he­li­kop­ter bij Vi­a­nen ge­pakt. Op die dag wer­den bij an­de­re ver­dach­ten veel drugs, cash en wa­pens, waar­on­der in Til­burg een ra­ket­wer­per, in be­slag ge­no­men.

Le­den van de ben­de was­ten ton­nen wit, vol­gens jus­ti­tie. De Staat wil M. voor bij­na drie ton pluk­ken, kon­dig­de de of­fi­cier eer­der al aan. Ver­dach­ten heb­ben zich veel­al be­roe­pen op hun zwijg­recht. Hun ad­vo­ca­ten plei­ten de ko­men­de twee we­ken. Wan­neer de uit­spraak is, is nog niet be­kend.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.